Startsidan  ▸  Texter  ▸  Blogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Skolinspektionens utlåtande om Hannaskolan i Umeå, december 2012.

2013-04-10

Angående kreationistskolan Hannaskolan, nedan följer Skolinspektionens beslut 2012-12-20, dnr 44-20121351, avskrivet från inskannat dokument på Skolinspektionens hemsida, för referens.
Tillsyn i Hannaskolan
Skolinspektionen genomför tillsyn i Umeå under Hösten 2012 och våren 2013.Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Hannaskolan besöktes av Skolinspektionen mellan den 20 november 2012 och den 21 november 2012.
Fakta om skolan
Hannaskolan är en konfessionell fristående grundskola med kristen inriktning belägen i stadsdelen Umedalen i Umeå. Huvudman för skolan är den ideella föreningen, Umeå Kristna Skolförening. Skolan startade 1992 med årskurserna 1-3 och verksamheten utökades 1993 med årskurserna 4-6. Verksamheten omfattar idag förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 samt fritidshem. Skollokalerna utgörs av ombyggda före detta landstingslokaler. Inom området finns en kommunal grundskola samt ytterligare en fristående grundskola. Skolan samnyttjar vissa skollokaler med de båda andra skolorna.
Skolan har vid tillsynsbesöket 112 elever varav 14 tillhör förskoleklassen. I årskurserna 1-9 finns 98 elever. Skolans fritidshem har 50 elever inskrivna i sin verksamhet. Samma huvudman driver även den enskilda förskolan Löftet och Hannaskolans rektor är tillika förskolechef för förskolan.
Kunskapsresultat
På grund av det låga elevunderlaget saknas för flera år officiell statistik över andelen elever som nått målen i alla ämnen. Dock framgår att år 2007 nådde 86,7 procent och år 2010, 100 procent av eleverna i årskurs 9 målen i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet har under den senaste femårsperioden varierat mellan 163,3 och 245,0. Är 2009 var meritvärdet 198,3, år 2010 ligger högst med 245 och år 2011 ligger lägst med 163,3 i meritvärde. Är 2012 hade meritvärdet åter ökat till 235. Enligt skolan beror de kraftiga svängningarna på att det låga elevunderlaget ger starkt genomslag på meritvärdet. Årskurserna 5 och 6 visar år 2011, 100-procentig måluppfyllelse i alla ämnen och år 2012, 100-procentig måluppfyllelse i alla ämnen frånsett i engelska och svenska. Bedömningen av måluppfyllelsen i årskurs 3 visar att endast 29 procent av eleverna når de nationella målen i matematik år 2012. I de natur- och samhällsorienterande ämnena når alla elever målen och i svenska når 86 procent av eleverna i årskurs 3 målen.
Helhetsbedömning
De Senaste åren uppvisar Hannaskolan stora skillnader i elevernas kunskapsresultat mellan olika år. Vissa år ligger skolan i topp inom Umeå kommun för att andra år ligga långt under kommunens värden. Det låga elevantalet gör dock att resultaten för enstaka år måste tolkas med stor försiktighet. Skolan analyserar resultaten i sitt kvalitetsarbete och arbetar med åtgärder för att stabilisera resultaten.
På Hannaskolan förekommer det regelbundet konfessionella inslag i form av bön, sånger och välsignelser på de dagliga morgonsamlingarna. För eleverna gäller obligatorisk närvaro på morgonsamlingarna, vilket strider mot skollagens bestämmelser om frivillighet vid deltagande i konfessionella inslag. Hannaskolan har utarbetat ett förväntansdokument som beskriver åtaganden som skolan, eleverna och föräldrar genom sin underskrift ska godkänna. I dokumentet klargör skolan att eleverna ska delta på skolans morgonsamlingar samt den storsamling som hålls varje fredag. Av dokumentet framgår vidare att bön och bibelläsning förekommer på skolans morgonsamlingar. Skollagen föreskriver att deltagande i konfessionella inslag är frivilligt för eleverna.

Tillsynen visar att skolan de senaste åren brutit mot föreskrifterna om hur betyg skall föras genom att inte upprätta betygskataloger. Detta hotar allvarligt betygens trovärdighet och elevernas rättssäkerhet. Det är huvudmannens och rektorns ansvar att se till att reglerna för bedömning och betygssättning följs och att lärarna är förtrogna med bestämmelserna.
Hannaskolan saknar i nuläget ändamålsenliga lokaler och har inte allt det material som behövs för genomförandet av vissa laborationer inom de naturorienterande ämnena. Eleverna erbjuds därmed inte förutsättningar att nä alla de mål som ingår i de naturorienterande ämnena. Vidare saknar skolan datorer och programvaror i ämnet musik där musikskapande i enlighet med ämnets centrala innehåll kan ske.

Hannaskolan har hög personaltäthet och små elevgrupper. Verksamheten har ett tydligt elevfokus och personalen visar engagemang för att utveckla verksamheten. Skolans elevhälsa bidrar på många sätt till att eleverna får det stöd de behöver och att miljön är trygg på skolan.
Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Umeå Kristna Skolförening att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 20 mars 2013 redovisas för Skolinspektionen.
Undervisning och lärande
Bedömning
Hannaskolan måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Undervisning och lärande.
Utbildningen måste utformas så att det är frivilligt för eleverna att delta i aktiviteter där konfessionella inslag kan förekomma.
Motivering
Enligt skollagen ska undervisningen vid fristående skolor vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska dock vara frivilligt.

Tillsynen visar att det regelbundet förekommer konfessionella inslag i form av bön, sånger och välsignelser på de dagliga morgonsamlingar som genomförs. För eleverna gäller obligatorisk närvaro på morgonsamlingarna. Enligt såväl elever som personal är det dock frivilligt för eleverna om de vill aktivt delta i de konfessionella inslagen. När elever börjar på Hannaskolan skriver vårdnadshavarna under ett förväntansdokument av vilket det bland annat framgår att eleverna förväntas delta i morgonsamlingar och storsamlingar där bön och bibelläsning förekommer. Vårdnadshavaren kan under vissa förutsättningar lämna i medgivande om att eleven kan delta i konfessionella inslag i utbildningen. En förutsättning är dock att medgivandet regelbundet kan omprövas och att vårdnadshavaren då ska kunna meddela att eleven fortsättningsvis inte ska delta, vidare ska skolan se till att barnets inställning är klarlagd.
I skollagen görs ingen åtskillnad mellan att eleverna deltar i konfessionella inslag i utbildningen i form av att närvara eller att aktivt delta exempelvis genom att delta/medverka i bön. Skollagen föreskriver att deltagande i konfessionella inslag frivilligt för eleverna.
Skolinspektionen bedömer att elevernas deltagande i de konfessionella inslag som förekommer i utbildningen vid Hannaskolan inte är frivilligt för eleverna.
Författning
1 kap. 7 § skollagen, Lgr 11 1, skolans värdegrund och uppdrag.
Trygghet och studiero
Bedömning
Hannaskolan måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Trygghet och studiero.
Skolan utarbetar gemensamma ordningsregler under medverkan av eleverna. Reglerna följs upp vid skolenheten.
Motivering
Enligt skollagen ska ordningsregler finnas och utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp vid skolenheten.
Vid tillsynen fanns inga gemensamma ordningsregler för skolan. Skolan har dock ett förväntansdokument som beskriver åtaganden som skolan, eleverna och föräldrar ska godkänna genom sin namnteckning. Förväntansdokumentets innehåll kan inte likställas med ordningsregler. Vissa klasser har utarbetat egna trivselregler. Skolinspektionen vill särskilt påpeka att det enligt skollagen ska finnas gemensamma ordningsregler på skolan och att de ska benämnas ordningsregler. Det är dock inget som hindrar att klasserna dessutom har egna trivselregler om dessa är i linje med skolans ordningsregler.

Skolinspektionen bedömer att skolan måste utarbeta ordningsregler under medverkan med eleverna och att dessa ska följas upp vid skolenheten.
Författning
5 kap. 5 § skollagen.
Bedömning och betygssättning
Bedömning
Hannaskolan måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Bedömning och betygssättning.
Betyg utfärdas inte i enlighet med författningarnas krav och föreskrifterna om betyg följs inte.
Motivering
Enligt skollagen ska rektorn se till att betygsättningen sker i enlighet med författningarnas krav. I det ingår att se till att lärarna är väl förtrogna med regelverket som gäller för betygsättning.

Tillsynen visar att skolan de senaste åren brutit mot föreskrifterna om hur betyg skall föras genom att in te upprätta betygskataloger. Betygssättande lärare har därmed inte möjlighet att med sin signatur godkänna att betygen är korrekt förda. Detta hotar allvarligt betygens trovärdighet och elevernas rättssäkerhet. Skolinspektionen bedömer att huvudmannen rektorn på Hannaskolan måste säkerställa att betyg förs i enlighet med skollagen och Skolverkets föreskrifter.
Författning
3 kap 14 § skollagen. 6 kap. 5 § skolförordningen och Skolverkets föreskrifter om betygskatalog (SKOLFS 2011123).
Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevens närvaro
Bedömning
Hannaskolan måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevens närvaro.
Hannaskolan måste vid ta åtgärder så att erbjudande om modersmålsundervisning motsvarar författningarnas krav.
Motivering
Enligt skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om det är det dagliga umgängesspråket i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmåls undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Enligt skolförordningen är en huvudman skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om minst fem elever, som ska erbjudas modersmålsundervisning, önskar sådan undervisning och det finns en lämplig lärare. Enligt förordningen räcker det med att det finns en elev som tillhör ett nationellt minoritetsspråk och som önskar modersmålsundervisning för att skolan ska bli skyldig att anordna modersmålsundervisning på minoritetsspråket om det finns en lämplig lärare. På Hannaskolan skolan finns minst en elev som har rätt till modersmålsundervisning utifrån de förutsättningar som gäller elever som tillhör de nationella minoritetsspråken. Hannaskolan har inte informerat eleven om rätten till modersmålsundervisning. Skolan har heller inte kartlagt elevens behov av modersmålsundervisning. Skolinspektionen bedömer att Hannaskolan måste vidta åtgärder så att erbjudande om modersmålsundervisning motsvarar författningarnas krav.
Författning
10 kap. 7 § skollagen och 5 kap. 7, 8 och 10 § skolförordningen.
Omfattning och resurstillgång
Bedömning
Hannaskolan måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Omfattning och resurstillgång.
Skolan införskaffar de material och den utrustning som krävs så att eleverna ges möjlighet att kunskapskraven som ingår i de naturorienterande ämnena samt i ämnet musik
Motivering
Enligt skollagen ska eleverna ha tillgång till utrustning, böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning och för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Hannaskolan har tidigare hyrt lokaler för de laborativa momenten i de naturorienterande ämnena av en närliggande kommunal skola. Av ekonomiska skäl har skolan detta läsår förlagt de laborativa momenten till Hannaskolans egna lokaler. Lokalerna är dock inte utrustade för detta. Det saknas både material som kan behövas i vissa laborationer och utrustning (exempelvis dragskåp) för genomförandet av laborationerna. Skolan har för avsikt att bygga upp och fullt utrusta en lokal för laborationer. Fram till dess att lokalerna har färdigställts erbjuds inte eleverna förutsättningar att nä kunskapskraven som ingår i de naturorienterande ämnena. Enligt läroplanen för grundskolan finns som centralt innehåll i ämnet Musik för årskurserna 7-9 att eleverna har tillgång till digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. Hannaskolan saknar datorer och programvaror i ämnet musik där musikskapande i enlighet med detta kan ske. I nuläget är eleverna hänvisade till eventuella datorer i hemmet vilket inte är en acceptabel situation. Skolinspektionen bedömer att Hannaskolan måste säkerställa att det för undervisningen finns det material och den utrustning som krävs för att eleverna ska ges förutsättningar att nå kunskapskraven i alla ännen.
Författning
2 kap 35 § skollagen.
Utlåtandet är underskrivet av en enhetschef och en föredragande på Skolinspektionens vägnar.

Kategorier: Uncategorized

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips