Startsidan  ▸  Texter  ▸  Blogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Stefan Gustavsson ger Dawkins ”svar på tal”

2016-01-10

Ibland är det julafton för oss som roas av undermåliga resonemang och vurmandet för korkade hypoteser. Nu senast inträffade detta när apologeten Stefan Gustavsson gav sig på att svara Richard Dawkins korta blänkare i SVT i samband med sitt senaste Sverigebesök. Gustavsson har klippt ihop påståenden från Dawkins med sina svar.

Först kommenterar Richard Dawkins fem anledningar att inte tro på Gud lite retoriskt genom att själv fråga efter fem anledningar att inte tro på älvor. Stefan Gustavsson: ”Comparing belief in God with belief in fairies is cheap rhetoric, isn’t it? We have a basic agreement that fairies does not exist, but the question of God is not settled. Scientists, philosophers, intellectuals all over the world believe in God in a way that is not equivalent to belief in fairies, so we need to argue for our case. By the way, there are situations when it’s obligatory to show why can know something is not there, like when a policeman assures us there’s no bomb in the house. In relationship to God, both atheists and theists have to carry the burden of proof. It is not enough just to criticize the opposing view, one have to argue for the truth of one’s own view. In your case, arguments for the nonexistence of God.”

Detta är så vansinnigt korkat att man ryser i hela kroppen. Till Gustavssons försvar, så vänder han sig till en oinitierad och godtrogen åhörarskara, men detta borde få vem som helst att skruva på sig.

Är det billig retorik att jämföra gudstro med tro på älvor? Likheten ligger givetvis i att man tror på något som inte finns på riktigt. Ett mer traditionellt försvar brukar vara att hävda att Gud är dåligt definierad, och att den troende därför tror på något som skulle kunna finnas, medan en älva har en vedertagen definition som vi vet inte finns. Det argumentet ”hanterar” problemet genom att fördunkla det en aning, vilket tyvärr leder till att vissa skeptiker helt enkelt missar problemet med gudstro. Likheten mellan tro på älvor och tro på Gud, ligger i försanthållandet av ett icke-existerande väsen, och detta är sant även om man tillskriver sitt väsen massor av superkrafter, som att han t.ex. är Universums upphovsman.

Är inte frågan om Guds existens avgjord? Ja och nej. Gud kanske verkligen finns, trots allt. De enda gudar vi kan säga inte finns, är de som har definierats på ett begripligt sätt. Vi vet alltså att Stefan Gustavssons Gud inte finns, eftersom det resonemang som Gustavsson kommer att föra fram i sin video, gör vissa tillskrivande till Gud. Men utanför tid och rum kan miljoner varelser, mäktiga nog att av oss kallas gudar, finnas. Frågan om huruvida den Gud som skapas människan i sin nuvarande form finns eller inte, är avgjord. Lika så frågan om den Gud som skapade jorden för 6000 år sedan. Lika så frågan om huruvida vi kommer att överleva vår egen död, frågan om huruvida den tiden kommer att spenderas i ett himmel och helvete, och så vidare. Inom den teoretiska fysiken finns goda resonemang kring detta, och bevisbördan för vårt nuvarande paradigm hanteras helt enkelt bättre av t.ex. teoretiska fysiker som Lawrence Krauss än vad bevisbördan för utmanande paradigm (vars egenskaper vi kommer att få nosa på här) hanteras av apologeter som Stefan Gustavsson.

Tror vetenskapsmän, filosofer och intellektuella på Gud? Kanske inte i samma utsträckning som gemene man, eftersom kunskap har förödande konsekvenser för vidskepelse. Men detta är givetvis inte en fråga om vad som finns, utan om myterna i den kultur man tillhör. För man Gustavssons resonemang vidare, så skulle man alltså säga att hinduernas gudar finns för att hinduerna tror på dem, men så är det inte. Gustavssons utsaga hanterar olika kulturers myter, inte vad som finns eller inte finns.

Finns det någon bevisbörda kopplad till att hävda att Gud inte finns? Richard Dawkins har lagt fram sin syn i frågan i boken Illusionen om Gud. Att vara ateist är inte i sig själv kopplat till någon bevisbörda alls, men den som (till det) hävdar att Gud finns eller inte finns, har givetvis en bevisbörda. Dawkins är ganska ödmjuk i den frågan. Det han egentligen hävdar (och den bevisbörda han följaktligen egentligen har hängande över sig) är sin hållning att det saknas rimliga skäl att tro på Gud. Och till skillnad från Stefan Gustavsson, så motsvarar Dawkins alla rimliga krav på bevisbörda för detta.

Därefter säger Dawkins att ett Universum med en gud, skulle vara ett väldigt annorlunda Universum än det gudfria Universum som vi till synes lever i (och verkligen lever i, givet olika tydliga definitioner av Gud), och att vi saknar skäl att tro. Stefan Gustavsson svarar: ”True, a Universe with God would look very different from a Universe without God. And most of the arguments for God, is arguments claiming that God is the best explanation for this Universe. In order to establish atheism, it’s not enough just to critique the arguments for God. You need to show that this Universe is self-explanatory. But the whole Universe and everything in it, can be explained wholly within the Universe itself.”

Räcker det för ateismen att kritisera argumenten för Guds existens? Ja, en mycket vanlig definition av ordet ateist, är en person som inte accepterar argumenten för Guds existens. Men det finns ingen anledning att låta gudstroende smickra sig själv genom att hävda att det finns goda argument för Guds existens. Gudstro är blind tro. Det finns alltså ingen som har börjat tro på Gud för att vattentäta evidens för Guds existens har presenterats. Dessa skulle i så fall vara tillgängliga även för oss.

Dawkins säger vidare att Darwin har förklarat hur ting som ser designade ut, som t.ex. kängurun, kan ha uppstått utan en designer. Gustavsson försöker nu besegra Dawkins på Dawkins egna planhalva – vetenskapen: ”In order to refute an argument, one should state the argument in its strongest form, and then show that it is invalid. The best version of the argument from design is not related to a banana or an orange, but to the fine-tuning of the Universe. The fact that the initial conditions at the Big Bang were fine-tuned at such an amazing level, is what needs an explanation. It certainly looks like it […] was calibrated by an intelligence. So, Darwin has nog exploded the argument from design. His theory relates to biology, not the fine-tuning of the Cosmos. And even within the field of biology, his theory do away with God. It certainly undermines the literal interpretation of Genesis I, but it says nothing about the existence of God. And Christians long before Darwin had understood that Genesis I could be read in a non-literal way. And notice that the church honored Darwin’s scientific accomplishments by burying him within Westminster Abbey.”

Borde Richard Dawkins adressera finjusteringsargumentet? Dawkins har egentligen inte någon skyldighet att förhålla sig till Gustavssons personliga tro, men tillåt mig kommentera den lite kort. Som jag insinuerade i fjärde stycket om fördunkling, så är ett av apologeternas starkaste kort i kriget mot vetenskapen, att inte vara ärlig med hur platt och naiv de egna trosföreställningarna faktiskt är. Gustavsson har ett ambivalent förhållande till vetenskap, som tar sig uttryck i han både ogillar att naturliga fenomen har naturliga förklaringar, men beundrar dess kredibilitet. Det är t.ex. därför han skrivit förordet till boken Fallet Darwin, som syftar till att försvara Intelligent Design – förklädd kreationism. Beträffande själva finjusteringsargumentet, så är mig veterligen Bertrand Russell den som först vederlade det argumentet: Om Gud hade skäl att göra de justeringar som han gjorde, var Gud själv en slav under fysikens regler. Charles Darwin har visat att det som ser ut som design, kan vara skenbar design. I boken Ett Universum ur ingenting förklarar Lawrence Krauss att inte bara arter av liv, utan Universum självt, skulle kunna uppstå utan att Gustavssons alter ego behöver svinga sin trollstav. Finjusteringsargumentet är alltså inte något hot mot vetenskapen, som kan förbli ateistisk, tack vare William Ockhams påbud om onödiga och obevisade hypoteser.

Richard Dawkins går vidare med att avfärda alla tänkbara subjektiva upplevelser, med hänvisning till att alla borde veta att det inte är argument för någonting alls. Gustavsson: ”True. We can be fooled by our experiences. But the fact that some of our experiences are delusional is not a proof that all of our experiences are. So what are the actual arguments that all our religious experiences are delusional?”

Hur vet vi att alla religiösa erfarenheter är illusioner? Med hänvisning till de bristfälliga definitionerna, måste jag säga att vi faktiskt inte vet det. Endast tydligt formulerade anspråk är att betrakta som falska anspråk, oavsett om vi pratar om älvor eller gudar, resten avfärdas i brist på positiva argument, rimliga skäl och evidens. Det är tack vare vetenskapen vi vet vad som är vad. Det är tack vare vetenskapen som vi kan säga att apologeters gnäll om gehör för sina hypoteser bara är just gnäll. Eftersom det står Stefan Gustavsson fritt att presentera ett rimligt skäl att tro på Gud, och vinna den acceptans som han efterfrågar, kan man undra varför han avböjer och istället gnäller över sitt misslyckande, eller, i bästa fall, hänvisar till redan avfärdade argument (se nedan)? Vetenskapen ger oss, bättre än något annat, möjligheten att skilja sant från falskt. Det är alltså, ironiskt nog, skälet som får Gustavsson att avundas vetenskapen, som också är skälet till att hans egna föreställningar är avfärdade som vidskepelse.

Richard Dawkins påpekar att argumentet som åberopar Gud som en ”första orsak” inte håller. Gustavsson svarar ”The objection that God would need a cause, relates to the finite gods of polytheism. But the contemporary discussion about God concerns the Judeo-Christian concept of God; an infinite personal God who has no beginning and no cause, but who is the great ”I am”. To ask for a cause for God is to make a category mistake. It is to ask for… to ask who created the uncreated, who is the cause for the uncaused. God, if he’s there, has always been there. Now, the argument from first cause relates not to God but the Universe, which we today know is not eternal. It has come into being a finite time ago. Therefore we naturally ask what this Universe to come into existence? True, maybe Darwinian evolution how you can get from simplicity to complexity, but it cannot explain from nothing to something, which is what the argument from the first cause is all about.”

Har Gud alltid funnits? Vi vet att det finns naturliga mekanismer som t.ex. kan skapa en stjärna, så varför inte ett Universum? Om Gud alltid funnits och Universum har funnits en begränsad tid, är skillnaden mellan dessa två tillfällen oändligt stor, och ett Universum har således oändligt många chanser att börja existera utan Guds hjälp, genom en naturlig process som kan vara hur osannolik som helst. En oändlig Gud är en onödig hypotes.

Kan processen som Darwin upptäckte förklara hur något kan komma från inget? Nej, men det är en seriös fråga inom den teoretiska fysiken, där man anser att ingenting är ett labilt tillstånd. Kvantfysik är förvisso en komplicerad fråga, men det är därför den hanteras av vetenskapsmän, inte av apologeter.

Dawkins nämner sedan Pascals trossats, alltså att det är bättre att tro på Gud än att inte göra det, eftersom om du tror på Gud och Gud finns, så kommer du till himlen. Dawkins påpekar att det gäller att satsa på rätt Gud, för om du tror på den ena, kanske det visar sig att den andra finns, och att han straffar dig för att du trodde på fel Gud. Underförstått, det är bättre att försöka se verkligheten som den är. Gustavsson säger ”Hm. We are back to bad rhetoric again. There is no serious discussion going on about the existence of Baal or Thor. But all over the world, people are discussing the existence of an infinite personal creator God. That is the real issue.”

Pågår det seriösa samtal om en evig, personlig skapargud? Nej, dessa sker mellan människor som av olika skäl redan tror på en sådan, och inte heller de är överens om Guds attribut. T.ex. förstår apologeten William Lane Craig problemen med hypotesen att Gud funnits för evigt, och experimenterar därför istället med att försvara en Gud som skulle vara tidlös, vars existens uppstod utanför tiden självt (vilket medför nya logiska problem). De religiösa anspråk som är tydligt definierade, t.ex. förekomsten av en själ eller ett liv efter döden, är avfärdade på samma sätt som astrologi, currylinjer eller alkemi är avfärdade. Det finns tyvärr även prominenta humanister som säger att vi inte kan veta vad som händer efter döden, men dessa har fel, eftersom man inom den teoretiska fysiken vet vad vi inte vet, och vad det finns utrymme för i vad som är okänt för oss.

Vidare om Pascals trossats säger Dawkins att även om det skulle visa sig att det är kristendomens Gud är den Gud som finns på riktigt, så skulle han förmodligen uppskatta en ärlig person som försöker se verkligheten för vad den ser ut att vara, framför någon som tror utan bevis, och att det inte finns några [andra] goda argument för Gud. Stefan Gustavsson väljer (klokt nog) att inte svara på Dawkins antagande om Guds syn på ärlighet, utan går direkt på Dawkins utsaga om brist på goda argument. Han säger ”What other arguments are there? Well, there are many other good arguments for the existence of God. Like the argument from rationality, or the moral argument, to mention two of the arguments that were decisive C. S. Lewis’ journey from atheism to Christianity. Or the argument from Jesus Christ. The historical facts that we have relating to Jesus of Nazareth is best explained by him being the one he claim to be, which what ultimately confirmed by God, raising him from the dead. And in Jesus, God has showed us what he has created us for. Not slavish submission, but friendship and love. And Jesus is of course the reason I can wish professor Dawkins a merry Christmas.”

Finns det (andra) goda argument för Guds existens? Nej, inga sådana har presenterats. Inom vetenskapen följer man evidensen vart de än må peka – det ligger i vetenskapens natur – och anledningen till att Gud inte är en hypotes inom vetenskapen beror på att argumenten saknas. De argument som har presenterats, har antingen kunnat avfärdas eller varit uttryck för tankefel. Apologeter kan säga att vår kunskap om Gud är ett annat magisteria, men det är en efterhandskonstruktion som behövdes först när man var tvungen att förhållas sig till sin oförmåga att överge en död hypotes – att Gud finns på riktigt.

Är det moraliska argumentet ett bra argument för Guds existens? Nej. Argumentet i sin enklaste form är: Vi är moraliska varelser, har Gud gett oss moral, alltså finns Gud. Vissa beteenden har premierats av evolutionen, lika så vår förmåga att avläsa konsekvenser av vårt agerande, vilket räcker för att moralen ska kunna ha ett naturligt ursprung. Tvärt om, det är helt obegripligt att just moralen antas vara det som vi behövde få tilldelat från en övernaturlig skapare, trots att ingen kan svara på varför detta skulle behövas.

Är förnuftsargumentet ett bra argument för Guds existens? Nej. Argumentet handlar om att vad som är att betrakta som rationellt, är beslutat åt oss av ett övernaturligt väsen. Att en slutledningsregel skulle vara falsk bara för att den inte vore gudomligt instiftad är inte lite småtokigt, det är galenskap!

Skulle det vara omöjligt att fira jul om inte Jesus vore Guds son? Jesus var inte Guds son, vi firar jul sedan innan vi ens visste vem han påstods vara. Således är Gustavsson fel även här.

Låt mig avsluta med att citera Richard Dawkins från ett annat sammanhang:

”There is no refutation of Darwinian evolution in existence. If a refutation were to come about, it would come from a scientist, not an idiot.”

Kategorier: Uncategorized

218 svar till “Stefan Gustavsson ger Dawkins ”svar på tal””

 1. andersek skriver:

  1. Den grundläggande frågan om alltings orsak är inte jämförbar med frågan om älvor existerar.

  2. På vem bevisbördan ligger går att diskutera i all evig framtid. Utifrån ateistens perspektiv måste teisten bevisa den gud som hen postulerat, utifrån teistens perspektiv måste ateisten ge ett nytt svar på frågan efter det att hen underkänt den historiska. Med detta är det som det är.

  3. Dawkins argument mot de teleologiska argumenten är ofullständigt då han bara talar om biologi.

  4. Du talar också bara om biologi. Detta gäller, vad jag förstår, också Russells behandling av argumentet?

  5. Du är nog medveten om att Krauss definition av ingenting skiljer sig från gemene mans uppfattning. Då Krauss "ingenting" innehåller saker.

  6. Bör man inte vara lite ödmjuk när frågor om orsakskedjor kommer upp? Att förkasta idén om en första orsak, för med sig teoretiska kostnader. Typ att man tvingas postulera existensen av oändliga orsakskedjor.

  7. Är inte anledningen till att Gud inte betraktas som en rimlig vetenskaplig hypotes att hypotesen är omöjlig att pröva? Gud är per definition inte greppbar av empiri och därför per definition ovetenskaplig. Samma sak gäller andra metafysiska frågor. Ovetenskapligt men ändå relevant.

  Peace

 2. Apologeternas taktik att försvara existensen av en Gud har varit att retirera till en beskrivning som är så uttunnad att den med Occam har blivit onödig. Ingen apologet värd namnet tror längre på underverk eller en Guds ingripande i det dagliga livet – utöver att han har medgivit placeboeffekter möjligen – utan han hänvisar till finetuning, att en Gud har gett villkoren, satt igång det hela, och nu bara observerar. Elände som mänsklig ondska och naturens tsunamis förlikar sig Gud och hans följare med att han kompenserar med himmelrike så småningom. Bah!

  Alltings upphov – och hela konkarongen inklusive finetuning – är ett frågetecken. Att postulera en Gud är bara onödigt som sagt. Att det överhuvudtaget görs beror på att troende inte kan förlika sig med att när vi dör så är det slut utöver att våra atomer blir maskföda eller att koldioxiden efter kremering blir växter. Åter till kretsloppet.

  Livet är kort och borde ägnas åt annat än att hoppas och tro att döden inte är final. Detta andra kunde då till exempel vara att ”ta död” på den procent at mänskligheten som roffat åt sig nittio procent av världens resurser. Se länk:

  http://www.svtplay.se/video/2937890/dokument-utifran-de-superrika-avsnitt-2

  Sista dagen på SVT-play idag!

 3. Anders Hesselbom skriver:

  andersek, givetvis måste den som försvarar tron på mytologiska och icke-existerande väsen gå lite balansgång. För mycket noggrannhet avfärdar det väsen man själv tror på, för lite noggrannhet släpper igenom fler väsen än vad som är önskvärt. Att Krauss som vetenskapsman har en definition av "ingenting" och gemene man har en annan beror på att han är just vetenskapsman. Ett mer känt exempel är ordet "teori". Att det är som det är, har sina skäl. Teologers definition av "ingenting" är totalt obrukbar utanför apologeternas värd, vilket gör den betydligt mer obrukbar. Deras definition av ingenting är "det som endast Gud kan skapa ett Universum av". Det är inte för inget som vi gör klokt i att låta vetenskapen, snarare än apologeterna, förklara vår omvärld.

 4. Unknown skriver:

  Andersek, " Gud är per definition inte greppbar av empiri och därför per definition ovetenskaplig." Vems definition? Hur kan man ge en definition av något man inte kan veta något om?

 5. Torbjörn Göransson11 januari 2016 10:17

  Definitionen verkar vara just att "Gud är något man inte kan veta något om genom vetenskapen". Och eftersom ingen källa till kunskap annan än förnuft/vetenskap finns är frågan om Gud inte relevant. Han är en riktig halmgubbe om någon!

 6. Anders Hesselbom skriver:

  Björn, det du säger stämmer förmodligen. Det finns inga andra områden där vi legitimerar att vi hellre vänder oss till fåntrattar än till forskare med motivationen att vetenskapen inte duger.

 7. Stor humor nu att följa på Humanistbloggen om åsiktskorridoren . Ostronmannen har fått Patrik L på reträtt medan Ulf Gustafsson framhärdar i sina villfarelser. Men det är klart; hans profillogga förbjuder ju U-sväng! Patrik L har det lättare. Han hävdar alltid att han (Som vetenskapsman Sic!)böjer sig för bevis och ny information. Bullshit förstås. Det som nu har fått honom att helomvända är info som hela tiden har varit tillgänglig. Jag tycker han är en usel vetenskapsman i ljuset av tråden!

 8. Och Anders…om du kallar ovanstående för personförföljelse så har du rätt! Men fullständig motiverad förföljelse! Backar inte på det!

 9. Lokatt skriver:

  Heja Ostronmannen!

 10. The Four Horsemen i svensk tappning har varit i farten i DN. Artikeln nu som inlägg på Humanistbloggen. Se följande klipp:

  ”Medvetna försök görs att undergräva väletablerad kunskap, särskilt när det gäller omdiskuterade frågor som global uppvärmning, vaccin och flyktingsituationen. Det är helt avgörande att lärarna får de redskap som behövs för att träna eleverna att skilja det som vilar på god vetenskaplig grund från spekulationer och desinformation.”

  Vidare:

  ”Alla, inklusive eleverna i skolan, har rätt att tro vad de vill och givetvis finns det frågor, till exempel vad gäller värderingar, som naturvetenskapen inte kan besvara.”

  Vore intressant att få veta vilken ”väletablerad kunskap” i flyktingfrågan som naturvetenskapen kan besvara, alternativt att frågan inte är i vetenskapens domain.

 11. Lokatt skriver:

  Snart måste vi alla sluta att lägga tid och energi på att älta Finns guden eller finns han inte-"problemet". Vilket idiotiskt slöseri, att ägna kraft åt en hopplös icke-fråga, puh. Det är ju rent förtvivlat, vi flyger till månen, men tror på häxor och gudar och oknytt.
  Snart är vi, de farligaste, grymmaste och dummaste djuren på jorden så många miljarders miljarder för många att det blir katastrof. Fundera över lösningen på det istället.

 12. Som sagt:

  "Livet är kort och borde ägnas åt annat än att hoppas och tro att döden inte är final. Detta andra kunde då till exempel vara att ”ta död” på den procent at mänskligheten som roffat åt sig nittio procent av världens resurser. Se länk:

  http://www.svtplay.se/video/2937890/dokument-utifran-de-superrika-avsnitt-2

  Sista dagen på SVT-play idag!"

 13. Lokatt skriver:

  Idag skriver Jasenko Selimovic en artikel i DN som fick mig att trilla av stolen.
  Äntligen.

  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/darfor-vagade-ingen-tala-oppet-om-flyktingkrisen/

 14. Lokatt skriver:

  Vet inte om jag vågar titta på länken, jag valde faktiskt medvetet bort programmet tidigare. Eftersom jag inte vill gå omkring och vara arg och upprörd för jämnan.
  Just nu anklagar jag Hanne "munkavlen" Kjöller för hennes tystnad angående systematiska kvinnoövergrepp begångna av ej berörbara grupper. Hon försvarar sig. Tror jag inte på.

  Jag är så förbannad.

 15. Det värsta är, att världen är full med människor, som verkligen tror att djupa tankar är bättre än fakta. Eller att den mänskliga hjärnan innehåller tankar, som är djupare än läromästarens. Hjärnan är bara en kopiator. Verkligheten är den enda läromästaren…..

 16. Idag är det riktigt roligt på Humanistbloggen!

  Visste ni vad forskarna på Centrum För Evolutionär Kulturforskning (Lindenfors & Co) har kommit fram till? Jo att vi äter bättre än forna tiders kungar!

  Fantastiskt!

  Jag undrar om nästa forskning i detta Centrum kommer till slutsatsen att vi också har bättre bilar, flygplan och datorer än för åtta hundra år sedan?

  http://humanistbloggen.blogspot.se/2016/01/vi-ater-battre-forna-tiders-kungar.html

  Vem betalar för sådan här knappologi? Skattebetalarna eller crowdfunding?

 17. Jag konstaterade för 30 år sedan att forskningen i Sverige inte längre följer behovet av användbara data, utan behovet av forskningsbara företeelser, vilket har lett till att de flesta papers, för det första undersöker fenomen, vars mening är av egal betydelse, eller en aspekt av dem som producerar godtagbara papers. Alltså forskning för betyg. Inte för kunskap. Också en sysselsättning…..

 18. Att det i slutändan leder till behovet av kvinnlig fysik är förutsägbart…..

 19. Lokatt skriver:

  Hahih! Fantastiska rön ju.. hade jag aldrig trott…
  För mig räckte det bra med "Historieätarna", där sextonhundratalsadeln tuggade i sig knastrande tupphuvuden med näbb, kam och allt, urrgh.

 20. Ja Lokatt. Det hade varit bättre forskning om Lindenfors & Co hade tagit reda på hur/om dieten nu skiljer sig mellan kungahuset och oss fotfolk. Även pris/kvalitetsskillnader vid inköp av råvaror etc. Lagar Silvia mycket blodpudding åt Carl-Gustaf tro?

 21. Vår nye ÖB verkar uttala sig lika dumt som hans utseende implicerar!

  http://bjornsminusblogg.com/2016/01/11/warmongern-micael-byden/

 22. Zelma skriver:

  Paul Davies heter kosmologen som introducerade 'fine-tuning' i sin bok Goldilocks enigma. Att universum möjliggör biologiskt liv indikerar enligt Davies att det finns en övergripande princip som driver universum. Davies är inte anhängare av traditionell gudsuppfattning.
  Tillvaron kan tolkas på många olika sätt: ateistiskt, deistiskt osv, men den kräver inte att tolkas på något av dessa sätt. Ingen forskning har hittills kunnat fastslå att en gud eller överordnad andlig princip inte är inblandad i uppkomsten av tillvaron, likväl som att ingen teologisk forskning kunnat fastslå att Gud existerar. Därför pågår spekulerandet om detta fortfarande och det kommer det att fortsätta göra.
  Att hävda att det är slöseri med tid och energi att fundera över frågan är naturligtvis struntprat. Men det finns mycket annat som är slöseri med tankeförmåga och energi.

 23. Zelma, Det ÄR struntprat! Och det vet du naturligtvis! Varför tramsa? Ger det något mer än bränsle till (i detta sammanhang) idioter? Ha det!

 24. Zelma skriver:

  Björn. Ja, det är struntprat, men i det avseende jag menade: att det skulle vara slöseri med tid och energi att ha tankar om Gud. Såklart, om man lever i ett vacuum kanske det kan anses som onödigt och slöseri. Men om man inte gör det skulle det vara förödande för människans välbefinnande. Hur många underbara dikter, romaner, betraktelser som blivit skrivna utifrån detta tema hade vi gått miste om? Hur många mångtusenåriga texter att förundras över? Hur många kompositioner inom musiken, målningar och andra konstverk? Och kyrkorna, som ni ateister/humanister har såna idéer om vad de skulle kunna användas till ifall bara prästerna försvann därifrån, för kyrkorna är ju så 'vackra lokaler'. Hur har de kommit till? Jo, genom arkitekters, konstnärers tankar om Gud. Hur många filosofiska och vetenskapliga verk som behandlar Gud skulle vara obefintliga om de inte kommit till genom just tankar om Gud, och sådana arbeten inom konst och vetenskap pågår nu också. Det tackar vi för och lämnar därhän att Gud fungerar som ett irriterande sandkorn under ögonlocket på ateisterna.

 25. Zelma 12 januari 2016 06:01

  Om det nu ÄR ett vacuum måste det fyllas med påhitt? Är välbefinnandet viktigare än sanningen? Kan inte den ge välbefinnande?

 26. Zelma skriver:

  Det är inget vacuum, om man inte aktivt stänger av alla impulser som kommer från omgivningen. Dessutom verkar det ligga i människans natur att syssla med de så kallade eviga frågorna. Det finns inget motsatsförhållande mellan välbefinnande och sanning i sig. Men när det gäller frågan om Guds existens finns ingen sanning i den mening att någon har bevisat det ena eller andra. Om någon ska diktera vad innehållet i välbefinnande ska vara är vi farligt nära diktatur, t ex av den art som styrde i gamla Sovjet.

 27. Zelma 12 januari 2016 12:57

  Jag jobbade under ett år i gamla Sovjet! 😉 – Moskva och Nerungri, Sibirien!

  OK då, men jag finner det lite otillfredställande om det krävs en illusion, en lögn för att vara kreativ. Du kan inte jämställa utsagan ”det finns en Gud ” med utsagan ”det finns ingen Gud”. Allt avgörs av ledtrådar och sannolikheter. För Gud är de närmast noll åtminstone för de gudar som det mest tros på. Uttunnade gudar kan ju kvitta; då räcker universum; det vi kan se och det som återstår att upptäcka!

 28. Lokatt skriver:

  Enligt Mig är det slöseri med tid och energi.

 29. Lokatt skriver:

  Jag lever verkligen inte i ett vacuum. Här kommer lite skryt: En sträng och normalt aldrig smickrande väninna sa i ett en aning salongsberusat tillstånd till mig: "Du är den mest levande människa jag känner".
  Det lever jag fortfarande på. Här behövs inga gudar och annat strunt för att leva livet.

 30. Och Zelma. Om Bach behövde en Gud för att skapa sina kyrkokantater så behövde inte NASA-ingenjörerna någon Gud för att sätta Apollo 11 på månen. Skaparglädjen tillräcklig. Då är vi själva gudar och behöver inget påhittat föredöme.

 31. Lokatt skriver:

  Zelma
  Angående att bl a den vackra musiken måste kommit till på grund av elitkompositörens innerliga tankar om gud, så vill jag igen påminna om Mozart. Inga gudar där inte, när Figaro till slut får sitt bröllop med Susanna är det greven som förmäler paret i sin gyllene rokokosalong, inga svartrockar i lokalen.
  Rossini har med en präst i Barberaren i Sevilla, enbart för att man ska få skratta åt den löjliga figuren..
  Tjaijkovsky vet jag inte om han var religiös, kanske var han det i alla fall var han homosexuell, det brukar ju i alla fall numera hänga ihop. Men i den svindlande vackra musiken till Svansjön, även Törnrosa, Nötknäpparen eller t ex operan Eugen Onegin antyds inte minsta religiositet. Du hakar upp dig för mycket på beställningsverk av Bach och andra.
  Jean Sibelius rysare Finlandia handlar om hans fosterlandskärlek,
  Saties underbara Je te veux handlar endast och allenast om kärlek till den där kvinnan.. Hugo Alfvens glada Midsommarvaka handlar om naturen, ljuset, kärleken, allt det där vid midsommar, inga gudar! Och så vidare, och så vidare.

 32. Och man kan ju lite ironiskt inflika att om Moses och Muhammed behövde en Gud som inspiration för sina böcker så var säkert Hitler lika nöjd med sin Kampf som Moses med sina tavlor. För Muhammeds del måste man förstås vara psykopat för att uppskatta sina alster…;-)

 33. Zelma skriver:

  Lokatt
  Ja kära nån, om det där är allt som finns inom komposition så blev man nog rätt led på att lyssna till dem. ABBA's 'The Winner takes it all' handlar inte heller om Gud och inte 'I left my heart in San Fransisco' heller. Men Mozarts Requiem handlar definitivt om Gud och om människan och hennes själ. Den gregorianska kyrkomusiken handlar bara om Gud, liksom all annan kyrkomusik. Oerhört mycket musik handlar om Gud och de eviga frågorna, liksom konstnärliga texter av olika slag. Det berör oss och därför älskar vi att lyssna på och läsa detta och att betrakta tavlor, skulpturer mm som behandlar ämnet. En tillvaro utan denna konst skulle te sig arm och torftig. När Monica Z sjunger 'Gröna små äpplen' är det samma ämne som behandlas. Och en visa av Erland von Koch (tror jag), som heter 'Blomman' behandlar också detta. En oansenlig visa som enkelt framför att Gud skapade både människor och blommor: 'När vår Herre gör en blomma…'. Så både stora och små kompositioner behandlar detta. Dessutom är inte 'svartrockar' en nödvändig ingrediens i musikverk som handlar om Gud, vad har du fått det ifrån?

 34. Zelma skriver:

  Björn
  Ett litet steg för människan men ett stort kliv för mänskligheten. Varför ville vi till månen? Och jag ger mig 17 på att Darwin inte skrivit 'Om arternas uppkomst' om han inte tänkt väldigt mycket på Gud innan.

  Vad intressant att du arbetat i Gamla Sovjet! Hur var det?

 35. Unknown skriver:

  Åsiktsmångfald? Ja, men tyvärr är Sverige för litet så att även antalet 'opionsbildare' är ett mycket begränsat antal, vilket innebär att det alltid kommer vara samma personer som sitter i TV, på kultur och ledarsidor och har åsikter i en debatt där konsensus är lag och ordning. Varifrån ska dom hämta dom motsatta eller 'udda' åsikterna? Från utlänska journalister då, eller? Eller ska samma personer sitta och tycka en sak ena dan och det motsatta en annan dag?

 36. Zelma 12 januari 2016 17:42

  Jag tror både Darwin och Armstrong leddes av den mänskliga nyfikenheten, given av evolutionen, som ju har gjort oss till härskare i vår lilla del av universum.

  Men hur nyfikna vi än är på Gud så står han inte att finna trots att våra instrument nu nått tillbaka till big bang.
  Kanske var Gud en självmordsbombare? Strök med i skapelsen? Tänk om vi är alla lämningar av hans kött och blod! Bra; då onödigt med nattvarden 😉

  Jag var i Sibirien under Sovjets sammanbrott när Jeltsin var på barrikaderna i Moskva. Alla utlänningar hade ombetts av sina ambassader att lämna landet men vid närmare eftertanke tyckte jag Nerungri var tryggare än areoflotflyg till och ut från Moskva. Så jag stannade i Sibirien tills det lugnade ner sig och fick på köpet ett oförtjänt rykte om att vara en tuffing. Fast det ju var tvärt om!

 37. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 38. Lokatt skriver:

  Men Zelma, vad menar du. Tror du att jag anser att musikverken jag räknade upp är de enda som spelas på jordklotet? Vi har begränsat med plats här.
  Det känns fullständigt meningslöst att diskutera gudar med dig, du du måste ursäkta, lika meningslöst och tidsödande, verkligt ödande, som med alla andra vilseförda, så som jag skrev ovan.

  Jag är ingen särskilt ond människa, så jag skulle bara önska dig lycka till i din fasta förvissning om att du vilar tryggt i Gud Faders varma famn … om det inte var för att det gör du ju inte! Säger du. du är en sökare och undrare och letare, tror jag du skrev för länge sedan, du vet inte alls hur det är.
  Jag kan inte riktigt föreställa mig hur det måste vara att å ena sidan verka oerhört övertygad om en osynlig entitets kärleksfulla omnipotens, samtidigt som man inte riktigt vet, man undrar, man söker…
  För mig verkar detta vingliga sinnestillstånd vara något av ett …inferno!

 39. Zelma skriver:

  Lokatt skrev 15:48
  "Angående att bl a den vackra musiken måste kommit till pga elitkompositörens innerliga tankar om Gud…"

  Jag har inte någonstans påstått att all vacker musik kommit till pga Gud, jag skrev att otaliga kompositioner har det gudomliga som tema. Du valde att nämna några verk som inte handlar om detta, so what? Du nämner en enda kompositör med gudomligt ärende i sin musik, Bach. Det finns mängder av sådana kompositörer.

  Angående din brist på tid så är det helt frivilligt att kommentera något jag skrivit, och varför i all världen ägna dig åt det du anser 'meningslöst'?
  Ej heller har jag skrivit att jag är en 'sökare letare och undrare'

  "Du vet inte alls hur det är"

  Nej, det vet jag verkligen inte! Och det gör inte du heller, du tror att du vet. Du är en troende ateist. Det får du så gärna vara för mig. Dessutom undviker jag att använda nedsättande ord såsom: meningslös, vinglig, vilseförd etc, av respekt mot den jag kommunicerar med. Men det kanske är betecknande för inferno? Annars trodde jag tvärtom, att di dumme hör himmelriket till. Eller?

 40. Zelma skriver:

  Björn
  Nej, och en eventuell Gud kanske inte går att finna med dessa instrument. Jäkla förargligt för människan!

  Att stanna i Sibirien är tufft, oavsett alternativet.

 41. Unknown skriver:

  Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 42. Lokatt skriver:

  Haha, Gud i bitar, ja så kan det nog va…
  Men Zelma
  Jag vet inte varför jag gång på gång går in i diskussioner om gudens eventuella existens, det är något fel på mig tror jag, en sorts tourettes kanske… du vet , när man säger eller gör olämpliga saker utan att man vill det.
  Naturligtvis vet jag att det finns mängder med kompositörer som inspirerats av gudsdyrkan ju längre tillbaka i tiden desto fler såklart. Att skriva ett rekviem tycks ha varit ett måste t ex. Brummande munkar i ekande stensalar är suggestivt, fast när de sjunger på latin fattar jag ju inte, men några av orden säger mig ändå att alltihop handlar om guden.
  Men det var ju då det, jag fattar inte modern gudsdyrkan, hur den kan förekomma idag i ett utvecklat samhälle.
  Jag tycker inte att jag uttrycker mig nedsättande när jag skriver "vilseförd", ordet är faktiskt för mig en eufemism i sammanhanget!
  Och "vinglig"… är väl heller inte ett fult ord? Som beskrivning för att jag uppfattar dig som oklar, vacklande i din "tro". Men att du liksom ger och tar med samma hand, jag uppfattar dig som övertygat gudstroende men att du på en sorts klädsamt sätt alltid är snabb att tilllägga att du inte alls vet hur det ligger till med guden och tron.
  Att jag i grunden tycker att tros-diskussionen är meningslös bör väl inte heller anses nedsättande.
  Och, klart jag Vet att det inte finns några gudar! 😉

 43. Zelma skriver:

  Sannolikhetsskäl är det som brukar åberopas istället för bevis när det gäller frågan om Guds existens. Eftersom blogginlägget handlar mycket om Dawkins kan det vara intressant hur han resonerar om sannolikhet i sammanhanget. Dawkins pekar på själva det osannolika i vår egen existens. Att tro på Gud, menar Dawkins, innebär att tro på en varelse vars existens måste vara ännu mer komplicerad och därmed också mer osannolik. Men klivet från att mena att något är komplext till att hävda att det är osannolikt är faktiskt väldigt problematiskt. Varför är det komplexa osannolikt? En teori 'om allting – en enhetsteori', som naturvetenskapen eftersträvar kan mycket väl vara mer komplex än de mindre teorier som den förklarar, men vad har det med sannolikhet att göra? Det finns en oundviklig men osannolik sanning om tillvaron och det är att vi existerar. Det är faktiskt omöjligt att beräkna hur osannolikt det är att människan existerar. Det menar Dawkins själv också. I hans bok 'Climbing Mount Improbable', är han tydlig med att det är mycket osannolikt att vi existerar. Men det gör vi. Bara det faktum att vi kan reflektera över vår existens är avhängigt det faktum att vi finns här och kan tänka tankar om det. Låg sannolikhet måste inte nödvändigtvis betyda icke-existens. Frågan blir då inte om Gud är sannolik utan om han är verklig.

 44. Zelma skriver:

  Lokatt
  Varför hänga upp sig enbart på musiken som har det gudomliga som tema? Det finns inom de flesta konstarter. Men dessa verk hade aldrig kommit till om inte dess upphovsmän haft tankar om Gud och uppenbarligen har vi det nu också eftersom vi tar del av denna konst, den äldre såväl som nyare. Den tillför oss något viktigt.
  Nej, du uppfattar inte det nedsättande i de ord du använder. Men om jag säger att din övertygelse är tämligen, för att inte säga väldigt, rigid: "jag Vet att det inte finns några gudar" och inte så lite självgod?
  Klart som korvspad att jag inte vet om Gud existerar!! Varför är detta så utmanande och enerverande för dig? Borde det inte vara mer irriterande om någon säger sig veta att Gud finns? Likaväl som motsatsen.

 45. Lokatt skriver:

  Zelma
  Det är klart som korvspad att jag förstår att jag irriterar när jag säger som det är, att jag vet att det inte finns några gudar, jag är mycket medveten om att detta är störande, det är meningen, det bor nämligen en stygg liten djinn i mig..
  Men egentligen är jag inte särskilt irriterad på gudstroende och nästan-gudstroende – så länge de inte använder sin fromhet för att spränga folk i luften, skära av folk halsen och liknande förstås.
  Mest är jag förvånad. Men funderar verkligen inte varje dag över det här troendet (jag hade tänkt skriva "den här vidskepelsen" men jag förstår ju att det är förolämpande 🙂
  Ibland kan jag fascineras så smått. I den nya dokumentärserien om familjer på äventyr finns ett svenskt missionärspar i Sydamerika. Hon småskrattar lyckligt hela tiden, även när hon gråter, och han har ett ständigt saligt och milt leende på läpparna. Då kan jag fundera över om de ler även när de sover..

 46. Hur osannolikt vår existens än är så kan den härledas i evolutionen med fossila materiella fynd från encelliga varelser och hela vägen upp till tänkande varelser. Min kusins katt tänker också; det är bara gradskillnader i utrustningen.

  Sannolikheten till att andra tänkande varelser har utvecklats på andra av de miljarder planeter som vi VET existerar är stor givet att naturlagar och grundämnen är samma så långt vi har kunnat observera.

  Men hur sannolik är en Gud? Noll så vitt vi kan bedöma! Inte ett enda tecken! Att från det faktum att vår existens är osannolik postulera existensen av rena fantasifoster är inte logiskt. Att däremot postulera att det finns otaliga tänkande varelser i universum som kanske/kanske inte ser ut ungefär som oss och våra katter är logiskt. En Gud är inte ett logiskt begrepp och att rädda honom genom att påstå att han är "metafysisk" är bara snömos!

 47. Ingen forskning kan någonsin bevisa att inte min mamma i ett tidigare liv födde Jesus Kristus som följd av obefläckad avlelse och att jag därmed är släkt med Jesus själv. Ungefär den digniteten har Dina påståenden Zelma. Däremot får Du gärna tro på skräpet….

 48. http://humanistbloggen.blogspot.se/2016/01/christer-sturmark-de-kristna-ska-inte.html

  ”Det senaste året har jag haft ett stort engagemang i förföljelsen av de sekulära bangladeshiska bloggare som har mördats på löpande band i sitt hemland, varav några har lyckats fly till Sverige”.

  Kan man inte begära bättre språkbehandling av en bokförläggare? Här medger Sturmark inte bara att han har varit delaktig i förföljelser utan sen tröstar han sig med att mördade bloggare har lyckats fly till Sverige! Bah!

 49. Zelma skriver:

  Lokatt
  Du förhåller dig snällt till gudstroende så länge de inte spränger folk i luften eller skär halsen av andra. Det betyder att du blandar ihop (frågan om) Guds existens med religion. Religioner är människans påfund. Ett snillrikt verktyg att utöva makt och kontrollera människor genom innehållet i religionen.

 50. Zelma skriver:

  Björn 16:47
  Det är professor emeritus Rickard Dawkins resonemang, er meningsfrände här, som jag spann vidare på. Som jag förstår menar han att även evolutionen är osannolik och därför är även vi osannolika. Ditt kriterium för sannolikheten att Gud existerar är att det i så fall måste finnas ett tecken på hans existens, vilket saknas. Samtidigt menar du att det är sannolikt att det finns intelligent liv på andra planeter, eftersom vi finns och det borde finnas liknande förutsättningar på andra platser. Men har någon forskare någonsin fått ett tecken från någon sådan varelse därute? Nej, något sådant tecken har inte givits så att man kan anta att sådana varelser finns. Så åtminstone tills vidare är föreställningar om sådana varelser fantasifoster. Fantasin flödar om dessa: filmer, serier, fuskhistorier om möten med dem osv. Var det inte Tage Danielsson som använde begreppet sannolikhet så att det framstod elastiskt som ett gummiband, ja nästan som ett trolleritrick? Kan du ge ett exempel på något som är ologiskt och osannolikt, men som ändå existerar?

 51. Zelma skriver:

  Kristian
  Du blandar ihop frågan om Guds existens med innehållet i en religion, kristendomen. Dessa två kan inte per automatik vara avhängiga varandra då det finns massor med religioner med olika innehåll som människor hittat på. Redan i vår Bibel redogörs t ex för två olika skapelseberättelser. Frågan om Guds eventuella existens måste behandlas för sig, religioner är människors tankar och tro om en sådan existens.

 52. Lokatt skriver:

  Zelma
  Även jag anser att det är sannolikt, mycket, att det i någon galax finns en motsvarighet till vår planet, och med levande varelser som kanske rentav liknar oss. Universum är obegripligt stort, varför skulle det inte finnas liv någon annanstans, ja antagligen på flera ställen. Vansinnigt spännande att tänka på.
  Men jag behöver väl inte förklara att ufon, "bortföranden", marsmänniskor och närkontakter är rena fantasier, ungefär som din gud 😉

 53. Zelma skriver:

  Lokatt
  En mental kullerbytta! "ufon, bortföranden, marsmänniskor och närkontakter är rena fantasier, ungefär som din gud"

  Ufon, marsmänniskor och bortföranden förhåller sig till eventuellt annat liv i universum ungefär som innehållet i en religion förhåller sig till en eventuell Guds existens. Det behöver inte finnas någon överensstämmelse alls.

 54. Zelma13 januari 2016 23:04

  "Men har någon forskare någonsin fått ett tecken från någon sådan varelse därute? Nej, något sådant tecken har inte givits så att man kan anta att sådana varelser finns."

  Va!!! Finns det inte tecken? Visst finns det tecken! Du är själv ett sådant. Antagandet bygger på de otaliga planeter som finns. Man kan dessutom anta att om en civilisation kommit så långt att de kan resa runt i universum så har de också fått till observationsmöjligheter som inte är invasiva och låter varje annan civilisation vara ostörd. De deltar kan man säga i det universella experimentet som DU antar din Gud kanske har satt igång!

  Väg denne Guds sannolikhet mot sannolikheten för ett myller av liv i universum och din Gud är noll!. Jag säger ”din” Gud eftersom sannolikheten (sic!) för att du tror på en Gud är långt ifrån noll baserat på hur du skriver! 😉

 55. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 56. Zelma skriver:

  Björn 06:21
  Jo, men även om dessa eventuella varelser reser runt och kollar oss så har vi inte fått något tecken på att de gör det och därför kan man inte heller mer än möjligen tro att så är fallet. Dessutom skulle de (om de fanns), kunna vara skapade av en eventuell Gud. (Fuck Occam, förresten!). Och: även om sådana varelser finns, vilket inte visat sig, så motsäger det inte Guds existens.

 57. Zelma skriver:

  Leif GW storjägare höll som vanligt hov i TV på tisdag kväll. Då fick vi veta att han närt skådespelardrömmar och till och med synts till som hastigast i en och annan rulle. Han hade dock lagt skådespelardrömmen på hyllan eftersom det var mycket svårare än han trodde. GW trodde det räckte med att man kunde replikerna. Tjena! Det kanske räcker om han ska spela sig själv, men annars måste man gå in i en roll och glömma sig själv för en stund. Tur att GW nöjer sig med att försöka lösa brott istället. I tisdags satt han och prasslade med en servett intill mikrofonen, ingen scenvana alls, ju!

 58. Lokatt skriver:

  Zelma
  GW har humor. Det där med att han "trodde att man bara sa replikerna" menade han knappast – då skulle han vara efterbliven.. Men däremot sa stjärnskådespelaren Stellan Skarsgård(oj vad han får beröm just nu!) i ett kulturprogram,samma kväll ? att man som skådespelare alltid spelar sig själv! Att detta är en förutsättning, och att den som inte gör det inte gör ett bra skådespelarjobb. En som alltid spelar sig själv är Jack Nicholson. Han med tuttarna..Dom är också helt äkta och hans alldeles egna, det ser man 🙂

 59. Lokatt skriver:

  Om jag får fortsätta att vara elak angående folks utseende, så har Leif GW vunnit stort på att bli gammal tycker jag. För hans vassa näsa…I ungdomen stack den verkligen ut på ett oskönt sätt, men nu ligger den liksom gömd, inbäddad i bulliga lätt hängande kinder, i veck och skägg och är nästan försvunnen, vilket är klädsamt.
  De trista bäscha hårstriporna från ungdomen har fått en vackert lysande silvergrå färg, och frisyren som kan kallas Hit-och-Dit klär honom bra. Eller hur?

 60. Zelma skriver:

  Lokatt
  Ha ha, GW bad själv att få vara med i filmerna men förstod sedan att det inte var så lätt som han trodde. Jag vet bara en roll som han skulle kunna spela med bravur, Henrik VIII. Ja, rösten måste ju dubbas förstås.
  Snart får han väl ta till en vagn och köra kaggen framför sig med.

 61. Zelma skriver:

  Apropå turerna inom Kommunal läste jag i metro att Unionen låtit de flesta av sina 900 anställda gå en kurs där ett av momenten är att deltagarna ska krypa ytterst långsamt på alla fyra. Detta ska leda till bättre beslutsfattande (!). Många kommuner har köpt sådana kurser, trots att vetenskapligt stöd saknas för innehållet. Cirka tio miljoner kronor har kurserna kostat kommunerna de tre senaste åren. Att typ 'kräla i stoftet' är alltså trendigt nu.

 62. Exempel på det politiska korrekta i den svenska åsiktskorridoren. Att inte ange etnicitet! Varför en sådan feghet här där det hade varit av största intresse att veta terroristernas ursprung! Bah!

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6346613

 63. Björn Bäckström 16 januari 2016 06:36

  Anledningen till att det i det här fallet är viktigt med etnicitet är att de två terroristerna utvisas till Sverige efter avtjänat straff. Om de inte är av svensk etnicitet kan kanske deras svenska medborgarskap tas tillbaka om de fått det vid invandring?!

 64. Präster (särskilt kvinnliga) vill inte vara tillgängliga 24 timmar om dygnet vilken lönegrad de än ligger i. Hur är det med Guds arbetstider? Kan fåren förbigå herden när hon ska vara ledig och gå direkt på Gud? Tar de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket hänsyn till församlingsmedlemmarna?

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6346533

 65. Lokatt skriver:

  Björn
  Jag vet inte vad det beror på, men åter får jag meddelande att "Sidan eller ljudet går ej att hitta" och att en förklaring skulle kunna vara att jag kanske "stavat fel" när jag kopierat länken rakt av.. Apropå en terrorists bakgrund.
  – Jo nu gick det visst ändå !
  Jag känner mig obehagligt berörd inför rubriker som "Svenskar gripna för terrorbrott i USA". Vad ska min snälla sverigeälskandekusin i Kalifornien tro.. Hur svårt är det att skriva "svenska medborgare".

  För ganska många år sedan förvånades jag stort över radions rapporterande om svenska turister i … Syrien, kanske, minns inte säkert men i alla fall ett mellanösternland. Man sa att det blivit oro i det här landet och att Sverige omedelbart skickat extraplan för att rädda hem de nödställda. Tyvärr hade bråk uppstått i väntan, man hade varit högljutt kritiska över att räddningen gick för långsamt, inte hade tillräckligt hög kvalitet etc. Jag såg svenska barnfamiljer framför mig … stod de verkligen och skrek och hotade…
  Senare förstod jag att gruppen bestod av flyktingar med sitt ursprung i sitt farliga ursprungliga hemland, de hade varit på semester där.
  Då fick jag istället börja undra över hur man kan åka på semester till det land man flytt från… På något sätt kände jag mig stockdum, lurad.

  Numera vet jag ju att det är så här det går till. Hem till Somalia för att omskära flickebarnet, hem till Kurdistan för att gifta bort den lilla.

 66. Lokatt skriver:

  Jag hade för mig att präster (samt bönder och dirigenter) levde längst och mest harmoniskt, nästan inga skilsmässor eller sjukskrivningar bland prästerna. Nu är det andra takter tydligen. Intressant.
  Mycket intrigerande bland de fromma medarbetarna har man ju hört om men det har väl alltid ha varit så om man frågar mig. Jag tycker att guden i alla fall kunde ta och vakna upp och hålla reda på sina egna stackars lamm.

 67. Zelma skriver:

  Björn 07:34
  Det är jättekonstigt om det bara gäller kvinnliga präster, men annars inte. Ingen yrkeskategori ska behöva vara tillgänglig dygnet runt, präster har 40-timmars arbetsvecka. Det är ju enkelt att på sin telefonsvarare tala om när man är ledig och helt enkelt inte svara då. På landet, där det fortfarande finns prästgårdar kanske församlingsbor bara dyker upp hemma hos prästen även då hon är ledig? Men det förklarar inte varför det särskilt skulle vara ett problem för kvinnliga präster.

 68. Lokatt skriver:

  Tänk att man ska behöva känna sympati för och vilja försvara Ann Heberlein, skydda henne från slag under bältet från en filmkonsulent Baker Karim. Heberlein ska ha sagt att hon tolkat den senaste tidens sexövergrepp som uttryck för kulturella skillnader i stället för att skylla dem på manlighetsnormer. Både Baker Karim och Fi-politikern Linnea Bruno har hånfullt angripit Heberlein för hennes bipolära sjukdom och sett den som förklaring till att hon har "fel" uppfattning.
  Riktigt svinigt. Filmknutten är naturligtvis vänster-vänster och förstår inte bättre, men Fi bör åter skämmas ögonen ur sig för sina kvinnofientliga åsikter.

  Naturligtvis har Heberlein rätt i denna fråga. "Eldringar" där grupper av "barn"/ynglingar enligt överenskommelse begår kvinnoövergrepp inklusive misshandel och stölder från skräckslagna värnlösa är något alldeles nytt i vår kultur, likaså hedersvåld mot kvinnor.

 69. Zelma 16 januari 2016 11:05

  Ä Zelma! Det är klart att du vet! Kvinnor – präster eller proffsboxare – har genomsnittsligt en klart känsligare konstitution än manliga sådana och därmed tätare sjukskrivningsfrekvens. Se statistik som gäller alla yrken:

  http://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0001_2011k04_ti_07_a05ti1104.pdf

  När det gäller präster tror jag personligen att kvinnor mera tar sin uppgift på allvar och blir empatiskt mer påverkade än de mera (?) cyniska manliga själavårdana. Eller är jag bara ofeministisk? 😉

 70. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 71. Lokatt 16 januari 2016 11:09

  Jag tror att förklaringen till att Heberlein hamnar rätt den här gången är att hon tack vare sitt födgeni är snabb att hoppa på den nya bandvagnen som snart alla kommer att trängas i. Utom die hard fantaster på Humanistbloggen!

 72. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 73. Zelma skriver:

  Björn 11:05
  Nja, måste nog säga att jag blir lite förvånad. Man kastar sig väl inte in i ett yrke utan att veta vad det innebär? Jag tror inte att det är församlingsborna som utmattar de kvinnliga prästerna.

 74. Lokatt skriver:

  Björn
  Du har säkert rätt beträffande kvinnors frekventare och längre sjukskrivningar tyvärr, ja visst det finns statistik. Och jag tror absolut att kvinnor i mycket högre utsträckning än män engagerar sig, är empatiska, "ställer upp" och bränner därmed sitt ljus i båda ändar.

  Och ja, såklart, födgeniet Ann Heberlein, vänder naturligtvis kappan efter vinden i precis rätt ögonblick. Jag har länge tyckt illa om hennes framgångsrika marknadsföring av sina diagnoser, nu gjorde hon ännu en dubbelvinst genom två idioters simpla påhopp, de ska be om ursäkt etc, tidningsrubriker, det blir PR och ännu mera PR.
  Det hindrar inte två saker: att hon har rätt i saken, kvinnoskändningarna handlar om kultur, en otäck ny och främmande kultur som skrämmer sk***n ur alla tonårsmammor.
  Plus att jag läste på lite om denne inkvoterade maktperson Baker Karim. Svenska filminstitutet sätter en ära i att lyckas med planen att 50% av anställda på höga poster ska vara kvinnor och/eller färgade personer. Finns även kompetens hos dem så blir det ju toppen.

 75. Lokatt skriver:

  Zelma
  Du tror inte det är församlingsborna som sliter ut de kvinnliga prästerna. Vilka är det då, du verkar insatt. Och hur då, anser du? Jag är intresserad.

 76. Zelma skriver:

  Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 77. Zelma skriver:

  lokatt
  Nej, hur skulle församlingsborna kunna utmatta en kry präst bara så där? I en normal församling arbetar man mycket i team, t ex har präst och diakon s.k. sorgegrupper tillsammans. Änkor, änklingar och sådana som mist anhöriga träffas tillsammans och pratar istället för att träffa en och en. Även enskilda samtal och hembesök utförs av diakon. Prästen träffar anhöriga inför begravningar, har samtal inför dop och vigslar. I de flesta församlingar är det flera präster, en kanske har inriktning barn, konfirmander och ungdomar, medan en annan präst ägnar sig åt arbete med äldre, studiecirklar, grupper mm. Gudstjänster av olika slag har alla präster och enskilda samtal som planeras efter kalender. Någon gång blir det förstås också spontana enskilda samtal. Utmattning beror nog på dålig planering av arbetet, dålig arbetsledning eller personalbrist men sådant måste ju gå att åtgärda praktiskt. En präst måste vara en person som kan skifta arbetsuppgift många gånger per dag. Att först leda en begravningsgudstjänst och sedan direkt ha ett vigselsamtal eller konfirmandundervisning. Delta i medarbetarsamling för att sedan ha ett dopsamtal, eller följa med polisen för att som jouruppdrag meddela dödsbud etc. En mångfald planerade och oplanerade uppgifter alltså.

 78. Zelma 17 januari 2016 01:10

  "En mångfald planerade och oplanerade uppgifter alltså".

  Sliter inte det arbetet på prästerna? Att gå från en begravning med kanske förtvivlade anhöriga till att glatt sjunga (en inbillad!) Herres lov!? Är inte det (genomsnittsligt) känsligare kvinnliga psyket då mera utsatt? UTAN församling inga problem!

 79. Zelma skriver:

  Björn 06:45
  Nej, det bör normalt inte slita så på prästen att hen blir utmattad. Prästen är ju inte sörjande på begravningen utan leder gudstjänsten professionellt, det innebär att hen gör det med empati och är ett stöd åt de sörjande men inte har några svårigheter att ta hand om t ex fnittrande konfirmander som nästa uppgift. Glöm inte att präster har en lång och gedigen utbildning, både teoretisk och praktisk. Jämför med en läkare, t ex kirurg som ska operera en patient med en svår sjukdom. Om hen börjar känna in hur den sjuke mår och hur prognosen är kan läkaren tappa fokus och kanske göra ett sämre jobb. Egentligen förstår jag inte varför en kvinnlig präst lättare skulle bli utmattad. Jämför återigen med kirurgen, som kan vara kvinna, det är jobbet som ska göras. Det är nog andra skäl till utmattningen än själva arbetsuppgifterna.

 80. Zelma 17 januari 2016 10:25

  "Det är nog andra skäl till utmattningen än själva arbetsuppgifterna."

  Tänk om det är kontakten med allt mänskligt elände (inkluderande änkan Zetterquists naiva barnatro) som får prästen att inse att den "långa och gedigna utbildningen" för att stålsätta henne mot överdriven empati bara är manipulation. Tänk om hon till och med blir ateist som "alla" läkare du jämför med är eller har blivit! Klart att det blir en inre konflikt för henne som kräver lång sjukskrivning. Förhoppningsvis kommer hon tillbaka med en helt naturalistisk inställning till sitt jobb och ger kristusstatyn fingret! Som du märker är jag hoppfull för mänskligheten!

 81. Zelma skriver:

  Björn 10:49
  Varför skulle prästen bli ateist? Det betyder i så fall att hen gett sig in i yrket på osäker grund, att hen inte är förankrad i sin övertygelse. Nej, det tror jag inte alls. (Förresten är inte alla läkare ateister, var har du fått det ifrån?)
  Dessutom, lång och gedigen prästutbildning betyder inte att lära sig 'stålsätta sig mot överdriven empati' utan det betyder att prästen är professionell. Ingen har stöd av någon som är upptagen av känslor av sorg och hopplöshet. För att vara ett gott stöd måste du se människan du har framför dig och på vilket sätt du bäst kan stödja henne i situationen, inte bli försjunken i hennes känslor. De ska finnas där som en fond, en förutsättning. Det gäller alla yrken där man ska hjälpa människor.
  Jag skulle tro att prästen träffar på människor i sitt arbete som 'ger kristusstatyn fingret', det kan vara anledning till ett kanske givande samtal dem emellan där församlingsbon får lufta sina känslor i sammanhanget.

 82. Zelma17 januari 2016 12:32

  "alla" har citattecken. Naturligtvis finns det en och annan idiot till läkare som inte förstår verkligheten han jobbar med. En sådan skulle jag inte vilja bli behandlad av. Den läkare som karvade i mig för ett par år sedan försäkrade att han var en pålitlig hedning innan jag släppte till mig!

 83. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 84. Lokatt skriver:

  De läkare som karvat i mig har jag inte ens frågat. Jag har, kanske naivt, utgått från att de varit klara i knoppen och inte tänkte börja be böner när de insett att de hackat i fel knä 🙂

 85. Lokatt skriver:

  Men Zelma,
  Statistik visar att gudstro hänger ihop med utbildningsgrad. Bortsett från prästernas "långa och gedigna" utbildning är det inte många verkligt högutbildade som tror på skrömt av olika slag. Något annat vore väldigt konstigt.

 86. Lokatt skriver:

  Jag förstår att utbildning i att sjunga och att hålla långa tal utan att bli nervös, kanske också i att spela piano eller orgel, att kunna "ta" folk, alltifrån döende åldringar och gastande bebisar till busiga konfirmander, att alltid vara redo med ett svar från frågande, att kunna föra sig med värdighet etc är seriöst och krävande. Så långt.
  Men det där andra, att slå i folk urgamla skrönor om vattengång, jungfrufödsel, brinnande buskar, lik som livslevande stiger upp från båren, och framförallt, lova stackars församlingsbor uppståndelse och ett evigt liv..
  En renhårig och intelligent student bör nog rodna på sin kammare inför såna hemläxor.

 87. Lokatt skriver:

  Nu jobbar Aftonblabdet stenhårt på att visa att svenska killar i samma utsträckning som andra har som självklar hobby (i alla fall har haft, på mellanstadiet typ) att klämma flickor på stjärten, låsa in dem på toan, dra ner deras byxor och kolla etc.
  Jag ski**er i lortblaskan Aftonbladet.
  Men vad jag länge undrat är varför män tycker om att klämma. Varför? Det måste väl kännas förnedrande, skämmigt, urdumt? Varför är det så lockande att i smyg nypa tag i ett stycke fläsk?

  I mitt långa liv har jag såklart närmare beskådat några vackra män, och inte minst sett och hört ouppnåeliga sådana. Men aldrig någonsin har jag känt ett behov av att upphetsat smyga fram och rycka någon av dem i snoppen! Eller drömt om att rigga upp en hemlig kamera för att filma honom när han bajsar..Alternativt smyga upp bakom t ex Brad Pitt, flåsa honom i nacken och stoppa ner handen i hans kalsonger.
  Det är fult att generalisera, jag vet. Man ändå, vad är det för fel på karlar..?

 88. Zelma skriver:

  Lokatt
  Vad jag vet ingår det inte i prästutbildningen att lära sig spela piano, liturgisk sång är det musikaliska inslaget i deras utbildning. Med 'hålla tal' avser du nog predikan. Förkunnelse är förstås det viktiga för en präst. Jag tror inte du har en aning om hur många högutbildade som är troende. Men det är en komisk situation jag ser framför mig om ateister frågar varje jäktad läkare, kirurg eller allmänspecialisten på vårdcentralen, om hen är troende.

 89. "Förkunnelse är förstås det viktiga för en präst."

  Det betyder att det barocka, att lära ut hur man meddelar vidskepelser (lögner så vitt det går att veta) är det viktigaste i prästutbildningen? Fortfarande år 2016? Vilket vansinne!

  Kanske lär sig läkarna under utbildningen att bota genom handpåläggning? Naturligtvis inte men kan man lita på att en religiös läkare endast håller sig till vetenskaplig beprövad erfarenhet?

  En person som tror på en Gud i kristen eller muslimsk tappning borde va' diskvalificerad att vara läkare eller lärare. Själva tron på en Gud tyder på en grav defekt i den mentala utrustningen. Bah!

 90. Björn Bäckström17 januari 2016 18:06

  "Själva tron på en Gud tyder på en grav defekt i den mentala utrustningen."

  Och därför kan man inte riktigt lita på en troende lärare eller läkare. En präst som ju är vidskeplig och därtill legitimerad sådan är ju ärligare eftersom man inte förväntar sig något annat än galenskaper från en sådan!

 91. Zelma skriver:

  Björn 17 januari 18:06
  Förkunnelse måste naturligtvis vara det viktigaste för en präst, vad skulle det annars vara?
  Det är först på den pastoralteologiska utbildningen blivande präster studerar och praktiserar predikonst, tillsammans med kateketik (konfirmandundervisning), liturgik och själavård. Den utbildningen är ett år. Innan dess studerar de religionsvetenskap på universitet. Bibelvetenskap, tros- och livsåskådningsvetenskap/systematisk teologi, religionshistoria, hebreiska och gammalgrekiska mm.

  "grav defekt i den mentala utrustningen". Nåja, det kan man diskutera. Kom att tänka på honom som man kallar för 'aseptikens fader', Ignaz Semmelweis. Han kom på att läkare borde tvätta händerna efter att ha sysslat med obduktioner för att sedan gå till förlossningsavdelningen. Kvinnorna dog i förlossningsfeber, infekterade av likbakterier från läkarna som undersökte dem. Ignaz förstod att det fanns ett samband och krävde handtvagning. Läkarna skrattade på sig och menade att Ignaz hade en skruv lös, en mental defekt om du så vill. Han drev igenom kravet och kvinnornas dödstal sjönk dramatiskt. Men det skulle dröja länge innan man upptäckte att det fanns något som heter bakterier och att det samband Ignaz sett var korrekt. Vilka var det då i det sammanhanget som hade en mental defekt? Var det Ignaz eller var det läkarna?

 92. Lokatt skriver:

  "Förkunnelse" tycker jag låter väldigt obehagligt. Att förkunna är att förmedla, predika ett budskap som ska föreställa sant, den som förkunnar lär ut en "sanning".. som är en lögn, ett påhitt.
  Det är omoraliskt. Förkunnarna borde ställas inför skranket.

 93. Lokatt skriver:

  Zelma
  Doktor Semmelweis gjorde en modig och beundransvärd insats, han blev utskrattad och mobbad. Jag tror han dog på mentalsjukhus, mördad av den gröna avunden.
  Men vart ville du komma med exemplet?

 94. Lokatt skriver:

  Men vi är i alla fall på rätt väg, jag är optimist beträffande trons och vidskepelsens död. Man ser allt färre kors bland DN:s dödsannonser och de som envisas med kristen symbol var ofta födda på tjugo-och trettiotalet, och därmed förstådda, och förlåtna.

  Nu börjar jag fundera på min egen annons.. ska jag ha en lo eller en varg. Eller en snöleopard. Eller kanske det rödvingade tvåmotoriga flygplanet Lockheed Electra som har ett symbolvärde för mig, piloten Amelia Earhart flög det över Atlanten och försvann.
  Ja det blir nog planet!

 95. Zelma skriver:

  Lokatt 22:58
  Varför är det otäckt? Förkunnelse betyder att en text läggs ut till förklaring. Och som du vet har troende en annan uppfattning än du. De som inte är troende tror inte på förkunnelsen såklart.

 96. Zelma skriver:

  Lokatt 23:06
  Inte så märkligt att doktorn kom till mentalsjukhus, det måste ha varit svårt att veta sanningen men inte kunna bevisa att han hade rätt. Läkarna var inte avundsjuka, de var övertygade om att Ignaz kom med anekdotiska fynd eller också att han lärt sig ett trolleritrick. Hur fan skulle de nyförlösta kvinnorna kunna sluta dö bara för att de själva tvättade händerna innan de gick in till dem? Karln var ju uppenbart galen, kanske magiker. Han hade en skruv lös och var inte att räkna med, helt enkelt! Bakterierna var så små att de inte syntes, alltså fanns det ingenting. Sedan uppfann någon mikroskopet…

 97. Zelma 18 januari 2016 02:11

  "Bakterierna var så små att de inte syntes,…/"

  Vissa likheter med Gud? Syns inte heller. Mindre än liten; finns inte alls!

  Håller med Lokatt och hoppas på framtiden. Utvecklingen går åt rätt håll.
  Bara 29 % av ungdomarna väljer att konfirmera sig idag. Ny kostym som på min tid lockar inte längre. Återstå att se om församlingen i Torsby lyckas med folkrace:

  http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/folkrace-lockar-till-konfirmation-3255413

  Bah!

 98. Lokatt skriver:

  Zelma
  Varför är det otäckt? undrar du.
  Naturligtvis därför att man står och ljuger människor rakt upp i ansiktet! Lovar dem världens bästa belöning (evigt liv) om de går på bluffen. Skrämmer dem med helvetet om de tvivlar eller tvekar. Många människor är svaga, sköra, outbildade, ängsliga, ensamma, dessa dras in i lögnerna, tror på löftena, vill ha kyrkkaffet med värme, gratis bullar och gemenskap- framförallt Gemenskap.
  Långt ifrån alla känner kaxigt att "jag tror inte på det där, ajöss!"

 99. Zelma skriver:

  Björn 06:11
  Ja, och tänk på hur små vi själva är i förhållande till universums storlek. Som bakterier ungefär. Men Gud måste vara jättestor enligt dig, ifall han skulle finnas?
  29% är inte så dåligt i ett sekulariserat land. Det finns hästläger, fotbollsläger, ishockeyläger och folkraceläger mm för konfirmander. Men aktiviteterna är bara en del i det hela, resten av tiden är det konfirmationsundervisning. Fast numera går den inte ut på att lära sig trosbekännelsen utantill och rabbla släktlängder i bibeln, det är 2016 och det är snarare etik man lär sig.

 100. Vi har väntat i över tvåtusen år på en Ignaz Semmelweis att hitta "bakterien" Gud. Under tiden har vi inte ens några dödsfall som är oförklarliga. Bara cancer, olyckor, terrorism, häxbränningar o.dyl. Inget som kräver övernaturligt ingripande. Så jämförelsen är inte relevant.

 101. Zelma skriver:

  Lokatt 10:09
  Präster är troende, de tror på innehållet i predikan.
  Eeh, när hörde du en predikan senast där prästen skrämdes med helvetet? Allt är ju bara kärlek och nåd ju.

 102. Zelma skriver:

  Björn 11:33
  Så tiden är det som avgör? När stoppuret stannar vid 2000 år, då är tiden ute? Heeelp!

 103. Zelma18 januari 2016 11:42

  Äh…fattar du inte?! Poängen är ju att vi inte har några oförklarliga "barnsängsdödar". Varken före eller efter de senaste tvåtusen åren. Inget behov av några "förklaringar".

 104. Zelma 18 januari 2016 11:38

  "Allt är ju bara kärlek och nåd ju."

  Ja det blir bättre och bättre. Snart är Guds kärlek (tsunamis etc.?) och nåd också borta. Bara en tidsfråga. Ersatt av människors dito. Vilket vi behöver!

 105. Zelma skriver:

  Björn 12:19
  Dream on!

 106. Lokatt skriver:

  "Allt är ju bara kärlek och nåd ju."
  – Hur menar du här, jag anar optimistiskt en frisk fläkt, en ironisk underton.?
  Beträffande i vilken utsträckning präster är troende så har vi ältat detta förut, om du minns min uppfattning om två kategorier:En grupp som faktiskt tror på buden och påbuden och uppståndelsen och brödet och fiskarna och allt det där, och därmed inte är riktigt tillräknelig och inte bör få ha ansvar och makt över oskyldiga människor.
  Och en grupp två, som inte alls tror på det han förkunnar men fortsätter ändå (det finns ju undantag, de som hoppar av) av mängder med skäl, studieskulder, bra lön och maktposition, möjlighet att få framträda, tala och sjunga i vackra kläder inför publik ("alla" ungas dröm idag), skuldkänslor inför släktingar..

  I vissa fall lockar möjligheten till enskilda samtal med sköra och lättpåverkade konfirmander, (Olle Carlsson, ungdomspastorn i Uppsala nyligen).

 107. Lokatt skriver:

  Zelma,
  forts. Svenska präster är normalt numera mycket försiktiga med att hota med helvetet, men så sent som på artonhundratalet meddelade goa pastorn de förtvivlade föräldrarna till det dödfödda barnet att det nu tyvärr befann sig i Limbo, och led helvetets förgårds gruvliga kval.
  Sydamerikanska präster domderar på spanska, ryter och slår näven med eftertryck i predikstolen gång på gång när he domderar om de fruktansvärda straff som guden utmätt åt hans syndiga darrande, hukande församling (från lokalteveprogram, nutid).
  Att det svenska prästerskapet fegt anpassar sig och street-smart rättar in sig i ett modernt "snällt" förhållningssätt att förföra är rent kriminellt.
  Och skocken som lyssnar består verkligen av får.

 108. Lokatt skriver:

  Beträffande enskilda samtal med lättpåverkade femtonåringar så rapporterar man just nu om nära katastrofalt dåligt mentalt tillstånd hos många av våra tonåringar. Dessa unga är gefundenes fressen för samvetslösa gubbs alla kategorier, men för just en konfirmationspräst är det vidöppna dörrar.
  Jag tror att mörkertalet är mycket stort beträffande övergrepp och nästan-övergrepp. Jag har anledning att tro det.

 109. Zelma skriver:

  Lokatt 18 januari 23:07
  Som du säkert vet är din indelning av prästerskapet förenklad, för att inte säga felaktig. Kyrkan har förändrats genom tiderna och fortsätter att göra så. Man behöver bara se till hur det yttre förändrats, från urkyrkans sammankomster i en enkel lokal, dit de kristna kom med mat som man delade med sig av för en gemenskapsmåltid. Förkunnelse, bön, mission och hjälpverksamhet. Jämför det med en nutida gudstjänst i någon av Katolska kyrkans pampiga katedraler. Praktfulla liturgiska kläder, procession med korsbärare och evangeliebokbärare, massor med ljus och dånande orgelmusik, mässans ritual mm. Reformationen innebar att gudstjänsten skalades av men på senare tid har man på sina håll i Svenska kyrkan återgått till en mer uttrycksfull gudstjänst.

  Självklart förändras bibelsynen också, det vore väldigt konstigt annars ifall kyrkan och tron skulle stagnerat vid en viss tidpunkt. Teologin har förändrats genom kyrkans hela historia, splittrats upp i olika riktningar och samfund. Det de har gemensamt, de troende inklusive prästerna förstås, är tron på Gud och Jesus Kristus. Det är fundamentet för alla troende kristna. Kyrkan och teologin kommer fortsätta förändras men tron på en skapande gudom kommer alltid att finnas. Troende fundamentalister och mer liberala i sin tro existerar parallellt, en gissning är att de förra utgör en krympande skara. Att en friare och mer intellektuell bibelsyn är hotfull för fundamentalister är ett faktum. Men att Nya Testamentets viktigaste ärende är kärlek och nåd är ovedersägligt.

 110. Zelma skriver:

  Lokatt 23:19
  Ingen präst i 1800-talets Sverige har sagt till föräldrar att deras döda barn befinner sig i limbo. Limbo var ett begrepp inom Katolska kyrkan men det är numera borttaget från deras lära. På 1800-talet var Sverige sedan länge protestantiskt.

 111. Zelma skriver:

  Lokatt 19 januari 00:30
  Angavs det någon tänkbar orsak till tonåringars försämrade mentala tillstånd? Har du själv någon idé om vad det beror på?

 112. Zelma19 januari 2016 05:49

  "Men att Nya Testamentets viktigaste ärende är kärlek och nåd är ovedersägligt."

  Vilken jävla hybris! Med vilken rätt meddelar en "Gud" eller hans ombud "nåd" för någon som har förbrutit sig mot vara lagar?

  Endast det förfördelade, brottsoffret, kan ge förlåtelse och först efter att förövaren sonat sitt brott efter allmänt åtal.

  Eller menas det vanliga flummet "vi är alla syndare" som meddelas i kyrkorna. Eftersom vi alla har något att ångra är det ju gefundenes fressen för svaga människor att komma undan! Verklighetsflykt!

  Och vilken jävla kärlek? Tsumanis?

 113. Se här två för trådens sammanhang relevanta länkar till Stephen Hawking med speciell adress till Zelma!;-)

  http://www.cnet.com/news/stephen-hawking-makes-it-clear-there-is-no-god/

  http://www.bbc.com/news/science-environment-35344664

 114. Lokatt skriver:

  Jag uttryckte mig kanske fel, limbo skulle kanske har varit "skärselden". Minns ej var jag läst om detta- Selma Lagerlöf? Men bilden av hur prästen red i sporrsträck genom skogen till det avlägsna torpet, med fokus på att hinna, hinna fram för att nöddöpa den klena nyfödda lilla. Dopet var absolut nödvändigt för att barnet inte skulle hamna i obeskrivliga plågor.
  Säg nu inte "Ja men det där var ju bara något som står i en Bok" för då kastar du sten i glashus. Bok som bok!
  Och Selma visste nog ganska bra hur det gick till ute i byarna.

 115. Lokatt skriver:

  Jag har faktiskt bara läst rubriker, ganska upphetsade sådana.
  Men jag kan tänka mig att det för en gångs skull delvis handlar om "större anmälningsbenägenhet". Om saken handlar om att kryssa i enkäter skulle jag inte alltid lita blint på tonåringars uppgifter.
  Tonåringar har nog alltid varir olyckliga till och från, det hör liksom till.

 116. Så här skriver Patrik Lindenfors idag på Humanistbloggen:

  ”Farkhunda har nu blivit något av en symbol för kampen för kvinnors rättigheter i Afghanistan. Om någon glömt varför människor flyr Afghanistan kan det här tjäna som en påminnelse”

  Vilket verklighetsfrämmande påstående! Har de ensamkommande männen från Afghanistan flytt från landets kultur för att slippa sextrakassera lättklädda kvinnor? Det verkar snarare som att de har ”flytt” till Sverige med bibehållen kvinnosyn för att sextrakassera flickor i Sverige! Humanistbloggen lever kvar i sin islamkramande bubbla! Bah!

 117. Lokatt skriver:

  "Kärlek och nåd", kyss mej långsamt vilken asfräck bluff. Vet inte varför jag ser framför nmig flickorna som fått sina ansikten bortfrätta av kränkta friare som fått nej.
  Kärlek och nåd? Inse att inga gudar finns. Fanns det en skulle han få stå till svars, och sen förpassas till helvetet (som ju inte heller finns).

 118. Zelma skriver:

  Lokatt 09:04
  Du nämnde ju inte i kommentaren 18 januari 23:19 att det döda barnet var odöpt. På 1800-talet kanske man hade uppfattningen att ett odöpt barn gick 'förlorat' men något limbo var det inte frågan om i Sverige i alla fall. Visserligen finns i Matteusevangeliet kapitel 28 den s.k. missionsbefallningen: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn…" Men såvitt jag kan bedöma finns inte något krav på dop i Bibeln. Tron är det som avgör. Det du beskriver kan jämföras med den som svär läkareden om att 'bota, lindra och inte skada' i sin yrkesutövning. Ändå uppstår skador i vården hela tiden pga läkares slarv. Enskilda yrkesutövare kan orsaka skada, det gäller präster såväl som andra. För den troende är det en fördel i sammanhanget att själv kunna läsa sin bibel och inte enbart utgå från vad andra säger.

 119. Zelma skriver:

  Björn 05:49
  "Och vilken jävla kärlek? Tsunamis?"

  Så om vädret är vackert, soligt och lagom varmt och bara några droppar regn faller vid mina vänners vigsel ute i det fria, (så mycket som behövs för att brudparet enligt gammal folktro ska bli lyckligt), så betyder det att Gud älskar dem särskilt mycket, så mycket att de tom kunde ha bröllopsmiddag ute? I motsats till de som dör och skadas i tsunamis? Är Guds verkliga sysselsättning egentligen meteorolog?

  Jag tror att det handlar om att 'vi alla är syndare' och därför är i behov av nåd. Även den som påstår sig vara en stor stark med förödande gott självförtroende kan hamna i den situationen att behöva omfattas av nåd. Så tror jag att Bibeln menar.

 120. Zelma skriver:

  Björn 07:35 Min tidigare kommentar var svar på den du skrev 07:14 (ej 05:49 som jag felaktigt angav).

  Angående första länken där Hawking säger: "What I meant by 'we would know the mind of God' is, we would know everything that God would know, if there were a God. Whitch there isn't. I'm an atheist."

  Snacka om hybris. 'jag är ateist, så det finns ingen Gud'.

 121. Zelma skriver:

  Lokatt 09:17
  Nåd och kärlek är Nya Testamentets ärende. Hur människor agerar bestrider väl inte vad som står där? Om man kastar syra i ansiktet på någon är väl inte nåd och kärlek det man har i sinnet?

 122. Lokatt skriver:

  Zelma
  Du vet väl att man sedan ganska länge inte läser läkareden i Sverige? Jag var vid ett tillfälle missnöjd med doktorns behandling, klagade och hänvisade till dåligt efterföljande av eden.
  När jag fick veta att den inte längre användes föll en drös pussebitar på plats ..
  – Därför borde det väl vara fritt fram för läkarledd dödshjälp kan man tycka.

 123. Lokatt skriver:

  Men Zelma,
  Beträffande söndrsyrat ansikte på en ung ficka – det förstör hennes liv för all framtid, visst förstod du väl vad jag menar?
  En god gud full av "nåd och kärlek" ser till att detta inte händer, naturligtvis.
  Eller menar du att angreppet beror på hennes "fria vilja"?
  Eller tror du att djävulen finns, att guden och han brottades och slogs hela natten men att djävulen vann?
  Zelm, det finns ingen djävul, och det finns inga gudar. Fattarru vel.

 124. Lokatt skriver:

  "'jag är ateist, så det finns ingen Gud'."
  Japp, så är det såklart! 🙂

 125. Zelma skriver:

  Lokatt 19 januari 17:08
  Såklart vet jag att man inte längre svär läkareden. Men du angav ju i ditt exempel en händelse från 1800-talet och jag jämförde med att man då svor eden som innehöll att man aldrig skulle skada en patient, ändå hände det titt som tätt. Naturligtvis kunde samma sak hända i prästutövandet.
  Även om läkare inte svär eden numera så tror jag att innehållet i den, 'bota, lindra och aldrig skada' ingår i undervisningen för läkare. Det utgör den röda tråden så att säga.

 126. Zelma skriver:

  Lokatt 19 januari 17:15
  "En god gud full av 'nåd och kärlek' ser till att detta inte händer, naturligtvis"

  Du ger ibland fragmentariska exempel på hur du anser att Gud ska agera, det vore väldigt intressant att få en mer ingående beskrivning av denne gud, (vi ponerar att han finns för exemplets skull), enligt din uppfattning. Hur är denne Gud beskaffad, hur ser hans möjligheter att agera ut, hur är hans syn på sin skapelse människan? Jag utgår från att du avser den bibliske guden, (det gör alltid ateister), och frågar dig: Med hänsyn till hans avsikt med människan, att hon sattes att råda över skapelsen, gäller delegationen eller var den bara snack från guds sida?

  Det ligger en del i din beskrivning av förhållandet Gud-Djävulen. Visst kan man beskriva tillvaron som en kamp mellan gott och ont. Kastar någon frätande syra i ansiktet på någon så kan man väl inte tro att intentionen är god? Om någon behandlar exempelvis ett djur illa så har väl den människan inte fattat vad som menas med att råda över skapelsen? (Det senare exemplet apropå att jag läste om en vidrig gubbe som vid en busshållplats misshandlade sin schäfer med sparkar och knytnävsslag i huvudet. Hunden försökte skydda sig genom att krypa in under en bänk men gubben drog fram hunden. En tjej som såg det ringde polisen men det framgick inte av texten om de hann fram till platsen. Kan bara säga att om jag varit där hade jag tagit hunden ifrån honom och sparkat gubben på ett känsligt ställe. Sedan får man i sammanhanget kalla mig ond eller god, det skiter jag i).

 127. Zelma skriver:

  Lokatt 19 januari 17:17
  Gäsp, nu måste jag sova en stund till!

 128. Lokatt skriver:

  Nej Zelma
  Jag vill inte diskutera hur den här mystiske guden, som alltså inte ska vara den gammel-påhittade i bibeln utan någon annan mystisk storhet, hur "han" ska vara funtad.
  Zelma, det finns inga gudar alls, och djävulen är påhittad av rädda och fantasifulla människor från långt, långt tillbaka i tiden.
  Försök leva med det! Det går alldeles utmärkt det vet jag.

 129. Zelma skriver:

  Lokatt 11:25
  "…jag vill inte diskutera den här mystiske guden, som alltså inte ska vara den gammel-påhittade i bibeln utan någon annan mystisk storhet…"

  Konstigt! Jag skrev: "..jag utgår ifrån att du avser den bibliske guden, (det gör alltid ateister)"

  Och så skriver du att det är en annan mystisk storhet, vad märkligt! Men beskriv honom då istället, vetja!
  Du beskriver fragmentariskt då och då hur guden ska agera, men nu vet du ingenting plötsligt. Du verkar ju ändå ha en idé om denne gud så varför inte ge en mer fullödig bild?

 130. Lokatt skriver:

  Nej men Zelma
  Jag blir Galen! Det Finns ingen gud överhuvudtaget, varken någon urgammal, lagom gammal, nygammal eller nykonstruerad! Försök nu vara lite modig, blunda och hoppa ut i ateismans underbara värld.
  Öva dig på att säga Pilutta dig herre! Räck ut tungan och se vad som (inte) händer 🙂

 131. Zelma skriver:

  Lokatt 12:59
  "En god gud, full av 'nåd och kärlek', ser till att detta inte händer, naturligtvis" (Lokatt 19 januari 17:15).

  Vad mer kan man förvänta sig av denne gud? 'Pappa' ordnar skivan!

  Nu återgår jag till det världsliga och apropå det som tidigare skrevs här om skådespelare, och uppgiften om att de är sig själva i varje roll. För några dagar sedan visades Guldbaggegalan. Skådespelare och andra inom film får ta emot ett fint pris. Naturligtvis ska de hålla ett tacktal och då utgår man från att de verkligen är sig själva. Här är några axplock av hur talen lät: Ja jävlar jävlar!. Kära idioter!. Tack som fan! Fan va gla ja e! Fuck you! Så där höll de på, men så kom Gösta Ekman och höll ett fullkomligt underbart tal till Birgitta Andersson, om en tant som provade hattar på NK. Lysande!

 132. Lokatt skriver:

  I senaste numret av Bright, nr 4 2015 kan man läsa en lustighet angående vad som kan hända om man äter för lite: En hängiven ung amerikan fastade i 21 dagar (!) och fick under den andra veckans svält darrande träffa både djävulen och den helige Ande. Den "besatte" stackarn serverade både stön och bröl, och "en svavelaktig lukt kändes i rummet".

  Den som någon gång bantat riktigt hårt, jag t ex, vet att andedräkten börjar lukta ganska skarpt, inte svavel direkt men aceton..

  "Händelsen tjänar nog dock främst som en påminnelse om hur viktigt det är med regelbundna matvanor" konstaterar artikelförfattaren Jonas Karlsson torrt. (sid 30).

  "Låt inte Satan klippa dina trosvingar med sin förstånds-sax" uppmanar Livets Ord-konsulten Franklin.
  En kristallklar uppmaning att inte tänka.

 133. Lokatt skriver:

  Min mamma kände Birgitta Andersson, mamma beskrev henne med värme som en genomreko, väldigt snäll och schysst person. Mamma fick ett silverarmband av henne, som jag fick låna en gång för väldigt länge sedan. Som jag tappade bort. Jag letar fortfarande… 🙁

 134. Lokatt skriver:

  För ordnings skull: Det var "utdrivaren" som hade fastat, han blev uppsökt av en man som ville ha hjälp. Denne erkände efter den lyckade exorcismen att han varit porrmissbrukare samt haft en sexuell relation till en gift församlingsmedlem. – Ständigt denna fixering vid förbjuden sex hos de här fromma…

 135. Zelma 13 januari 2016 23:04

  Den här kommentaren är "felplacerad" och mot min vana. Emellertid; E.T. har tagit död på sig själv redan som bakterie?

  http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160121110932.htm

 136. Zelma skriver:

  Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 137. Zelma skriver:

  Björn 23 januari 2016 06:29
  Intressant, men jag uppfattade inte riktigt om de bara pratade om venus och mars. Annars kan man ju dra paralleller med Gud. Nietzsche utropade ju 'Gud är död!', som sedan följdes av en teologi med samma namn. Guden kanske dog av brist på näring och lämplig miljö i omgivningen ;o). Men jag menar att om det finns liv på andra planeter så borde väl någon av dem vara rustade just för liv, annars är ju jorden verkligen unik.

 138. Zelma 23 januari 2016 13:43

  Som jag har förstått det så är det en kapplöpning med tiden: Högre liv som syrebildande växter är nödvändiga för att långsiktigt stabilisera förhållandena på en planet. Bara bakterier räcker inte. Men högre varelser kan bara komma från lägre d.v.s. från bakterier o.s.v. Därför måste de fysiska förhållandena för åtminstone bakterier m.m., vara stabila tills åtminstone fotosyntesen tar fart som sedan stabiliserar en planet mera beständigt.

  För att mobila högre varelser som människan (sic!) ska kunna uppstå måste de rent mekaniska/oorganiska förhållandena under "bakterietiden" vara stabila. Och det är det som är sällsynt menar forskningen.

  Det kan bara betyda att färre planeter än som tidigare antagits kan frambringa några kusiner till oss. Men givit det enorma antal planeter som kan kandidera har vi säkert en tjock släkt överallt i rymden.

  Naturligtvis har du rätt om Guden. Utan människor eller liknande med fantasi; inga Gudar!

 139. Zelma 23 januari 2016 13:43

  Med andra ord är det en "Catch-22" situation. Det gäller att få fram syreproducerande organismer genom evolution av bakterier för att förhållandena ska bli så stabila att bakterierna har tid att utvecklas!

  Endast där förhållandena är stabila länge nog utan syreproduktion har högre liv en chans att bli till.

  Uppenbarligen var jorden ett sånt ställe från begynnelsen!

 140. Lokatt skriver:

  Är inte vatten i någon form också ett måste? Det tycks kunna finnas vatten (is) lite här o där i rymden, och kanske, kanske även en droppa på månen, djupt nere i en grotta dit solen aldrig når enligt en kvinnlig forskare i "Go kväll".

 141. Lokatt skriver:

  Apropå kvinnliga vetenskapsmän, jag zappade lite och såg störtlopp på skidor, där unga kvinnor i rasande fart (130 km/h ?)kastade sig utför stupet/backen med sånt mod och dödsförakt att jag fick svindel i soffan. Då tänkte jag på daterade farbröder med ölmage som nedlåtande säger "lilla gumman" till kvinnor..
  Sen såg jag en israelisk konsertpianist (på Mezzo) som ekvilibristiskt hamrade på flygeln medan hennes väldigt lyckat svarvade Marilyn Monroe-kropp liksom arbetade på att ta sig ur den generöst urringade guldlaméklänningen. Hennes mörka lockar ramlade hela tiden ner djupt över ena ögat, då såg man nästan bara den knallröda plutmunnen. Herrarna i orkestern vågade säkert inte titta åt hennes håll en enda gång, de skulle med säkerhet spelat helt galet fel ..;-)
  Då tänkte jag på av männen beskyddade ärbara kvinnor som badar i havet (doppar skospetsen lite) i sin svarta niqab.

 142. Lokatt!! Degradera inte herrarna i orkestern till samma nivå som männen på stranden beskyddande sina ärbara badande påklädda damer! 😉

 143. Lokatt skriver:

  https://www.youtube.com/watch?v=MIFIziJWo-Q
  Khatia Buniatishvili från Georgien gjorde succé redan som treåring.. Den Mozartkonsert som jag har spelat in hittar jag inte på nätet, detta är alltså något annat.
  Björn, jag provade lite på maken här, tvingade ner honom i soffan med löftet om att han bara skulle behöva offra högst fem minuter, jag ville se hur han reagerade. Han gick från suck-stön och rynkad panna till saligt leende på en minut, och satt sen kvar hela konserten ut.. 🙂 Normal reaktion alltså!
  Sin utmanande stil har Khatia arbetat fram. Som ännu yngre, (jag tror hon är 26 idag) var hon ungefär lika strikt som alla andra ekvilibrister inom klassisk musik.
  För den som undrar varför jag skriver om henne: Ett strålande exempel på vad Kvinnor Kan! Och jag ser absolut inget fel i att dessutom använda sin speciella utrustning och charm. I förlängningen min rasande protest mot motbjudande burkinis och andra kvinnofängelser.

 144. Zelma skriver:

  Kom att tänka på en kvinna som för ett antal år sedan överraskade då hon alltid spelade cello avklädd. Kanske hade hon en genomskinlig plast över sig, men jag tror hon var näck bortsett från skor och knästrumpor. Hon var proffs på cello, men jag tyckte det var direkt motbjudande att hon uppträdde så där som om spelandet i sig inte skulle vara nog. Finns det män som uppträtt så där också?

 145. Lokatt/Zelma

  Skönsång? Bara att botanisera på webben!

  https://www.youtube.com/watch?v=fN76klGy478

 146. Lokatt skriver:

  Zelma och Björn
  Mina åsikter är olämpliga som ofta, och här kommer de:
  Kvinnan med cellon och knästrumporna har en skruv lös, är inte riktigt klok helt enkelt.
  Männen i youtubeklippet är gay, och vänder sig till en gay publik, till andra män alltså. Gay män tycker ofta om att visa rumpan, moona, den är deras mest erogent lockande zon. På varandra alltså.
  Just jag finner noll upphetsning eller lockelse av att få kika på håriga skinkspringor eller grabbars eller farbröders dingdong…

 147. Lokatt skriver:

  forts, Jag tror att skillnaden mellan kvinnor och män, vad man attraheras av, är mycket olika.
  Handelsstudenterna som på en blöt fest skanderade "Vi-sa pattar-na, vi-sa pattar-na" osv, uppmaningen var riktad till deras kvinnliga kurskamrater … Vad ska man säga om sånt.
  Jag vill rekommendera Evert Taubes variant; "På ejderdun, vilar du i mina drömmar…" Så att man får fundera några sekunder över vad han menar.;-)

 148. Lokatt. Håller med dig. Mitt letande på webben var för att hitta något för Zelmas undring. Försökte först hitta ett gammalt klipp av några arbetslösa UK-män som gjorde en kabaret/show som blev berömd för att som final visa de nakna framsidorna. Själv avskyr jag till och med det av Guillou/GW omhuldade macho-kollektiva bastubadandet inklusive burköl. Men där håller väl inte du med kan jag tänka mig 😉 Att det var kollektivt på den tiden det begav sig var väl kanske en ekonomisk/hushållningsfråga även om det finns gott om björkved i Finland!

 149. Lokatt skriver:

  Björn
  Ja, Guillou verkar ha tagit något klarsyns-piller!
  Utom angående detta: "Wallström har gjort försiktiga påpekanden om Israels utomrättsliga avrättningar", man förstår på G.att de påstådda avrättningarna är fastslagna sanningar.
  För övrigt har jag ingen pardon med honom. Skadad.

  Med Leif GW är det annorlunda. Han vädjar direkt till modershjärtat, hans hjälplöst flåsande andning, hans stultande med hjälpmedel, som om han nyss lärt sig gå, hans omedvetna minspel som är detsamma som på ett helt nyfött barn, där ett hastigt leende glider över ansiktet, man vet inte om det var det första leendet eller bara en nervryckning.
  Det sorgsna och alldeles övergivna ansiktet med alla påsarna. Det meningslösa plockandet med glasögonen, en leksak som han ännu inte riktigt begripit sig på.. Hans fysiska skörhet, man vet att han kan dö med en jätteduns när som helst mitt framför våra ögon, i plötslig spädbarnsd… hjärtinfarkt menar jag.
  😉

 150. Lokatt skriver:

  Det är ju inte riktigt klokt att en minister inte har en bostad i Stockholm, skandal! Det ska naturligtvis finnas en stående, lämplig sådan som naturligtvis ska lämnas tillbaka senare (inte trixas med och bytas till permanent bostadsrätt på Strandvägen). Det är pinsamt att utrikesministern ska behöva kompisars hjälp för att få en lägenhet.

  Hela den här låtsasskandalen har satts igång för att dölja andra, obehagliga, riktiga nyheter, det är vad jag tror.
  Min antisemitiska helsvenska väninna håller med mig, hon och hennes arabiske man vet att "det är judarna som ligger bakom"!
  – Jo jag talar sanning 😮

 151. Lokatt skriver:

  Björn
  Jag såg den där filmen med de arbetslösa strippande UK-männen.
  De visade aldrig marsipandolken! Det är en skröna 🙂

 152. Dom gjorde visst olika versioner beroende på lokal. Men marsipan är väl sött? 😉

 153. Sanning? Att du citerat korrekt eller att meningen är sann? Själv tror jag det är bögarnas fel 😉

 154. Zelma skriver:

  Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 155. Zelma skriver:

  Var bodde Margot innan hon blev utrikesminister? Hade hon sålt sitt boende i Sverige? Studentlägenhet i Skellefteå, kanske? Var bor hennes familj? Saken var väl den att det var maffigt att få en lägenhet inne i Stockholm och i praktiken bara betala 32 kronor i hyra för den.

 156. Rapport meddelade just att påven kommer till Sverige och Lund i oktober för att fira reformation med Antje Jackelén och Helle Klein.

  Viktigt då att gränspolisen på Öresundsbron kollar utseendet mot fotot i passet. Vi vill ju inte ha in religiösa extremister som IS etc, Vidare bör de konfiskera guldkorset på kulmagen som deposition för hotellet i Lund.

  Vadå??`ÄR påven också en religiös terrorist?? Dödar gravida kvinnor i barnsäng? Då bör Margot meddela Vatikanen redan nu att han inte är välkommen. Allt för att undvika förlägenhet på bron.

 157. Lokatt skriver:

  Att jag citerade henne rätt naturligtvis! Enligt henne (dem) är allt "judarnas fel", vädret, klimatproblemet, dopingen inom idrotten, för mycket plast i världshaven …

 158. Zelma skriver:

  Vädjar till alla modershjärtan utom den egna mammans, om man ska tro honom själv.

 159. Han blev ynklig bara på gamla dar. För sent för morsan!

 160. Lokatt skriver:

  Zelma26 januari 2016 20:16
  Leifs syster förklarar i dokumentären att hans påstådda framgång hos kvinnor (kompisen från ungdomen påstår) med att Leif alltid har kunnat spela på en sorts hjälplöshet som vädjar till kvinnor. Så han har varit sån i alla år.
  Naturligtvis är det sant att hans mamma var en usel mor för honom. Det ska ganska mycket till när man vägrar att gå på morsans begravning.

  Nu tycks han ha gått i nån sorts glasögonterapi, några gånger i "Veckans brott" for hans hand upp mot dem där de satt i håret men han hejdade sig. Synd tycker jag, det är ju hans signum!
  I morgon kväll får man gotta sig i Lerinprogrammet. Som har varit riktigt trågkiga hittills, men nu blir det ju med Leffe 😉

 161. Lokatt skriver:

  Björn
  "Marsipandolken" har jag lånat från Hasse Alfrdsson.
  Men det är klart att man skulle kunna ta sig ett sött bett …har du läst Torgny Lindgrens "Ormens väg på hälleberget"? 😉

 162. Nej. Missat mycket under utlandsåren. Men har nu läst sammanfattning på Wiki. Verkar mustig som av en Ville Moberg. Också en organ-ist!

 163. Zelma skriver:

  Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 164. Zelma skriver:

  Märkligt med alla dessa sinnessjuka mödrar, Susanne Ostens mamma, Kristian Lundbergs och nu i senaste omgången av Stjärnorna på slottet, där nästan alla hade mödrar som var psykiskt störda. Hur kom detta sig? GW:s ensidigt upphöjande av pappan verkar inte heller riktigt bra, pappas pojke kanske blev det för att fadern spelade ett fult spel mot sin fru? Det kanske var ett slags omvänt Oidipus-drama.
  Håll utkik efter jakttroféer hos GW ikväll. Men de kanske finns i hans flotta jaktstuga.

 165. Zelma 27 januari 2016 14:59

  Jag spekulerar nu våldsamt: Kan det vara så att dessa kändisar som barn drev sina mödrar till vansinne med sina talanger som senare i livet blev födkrokar? Talangerna manifesta som destruktiva innan de senare i livet blev konstruktiva. Barn KAN vara djävliga. Jag känner ett som var barn för länge sen…

 166. Lokatt skriver:

  Hm. Man kanske ska skriva ett hotbrev till Leif… Om han inte tar ner de avskyvärda likdelarna från väggen samt lovar att Aldrig göra om det där, så mister han en förstklassig beundrarinna!

 167. Lokatt skriver:

  Nej men Björn,
  du skämtar väl.?

 168. Lokatt 27 januari 2016 16:15

  Bara lite. Jag menar förstås inte att barnen haft någon avsikt att skada; bara att "göra sig märkvärdiga". Men ändå!

 169. Lokatt skriver:

  Zelma
  Min mamma var inte hellet nåt vidare tyvärr… 🙁
  Pappa var obegripligt reko, begåvad och genomsnäll, men…lite eljest.
  Och då blev det så här! 🙂

 170. Lokatt skriver:

  Björn
  Ohh…jag har en massa bestämda åsikter om det där. Bland annat att , om det inte handlar om en hjärnskada av något slag, att barnen blivit uppfostrade någon helt annastans än i det egna hemmet, så anser jag att felet ligger hos föräldrarna. "Jävliga" barn t ex…

 171. Lokatt 27 januari 2016 16:36

  OK men så har vi det där med generna…kommer ihåg den finska undersökningen om den kriminella genen…ett sånt barn kan kanske driva morsan till kokostatus. Men det är ju då ändå föräldrarnas – kanske mammans – fel. Arvsanlagen…. 😉

 172. Jag tror att mammor är jobbiga rent allmänt. Jag bor ihop med min sjätte kvinna förutom min egen mamma, och alla har navelsträngen kvar till sina pojkar. Pojkarnas hustrur är värdelösa för det mesta. Pojkarna måste höra av sig till mamman ofta i 40-årsåldern och alla kvinnor säger att döttrarna tidigt blivit självständiga. Nu är ju detta helt anekdotiskt, men faktum kvarstår att svärmorsproblemet är känt över hela världen. Ingen rök utan eld. Sen får Ni leka Freud ett tag…..

 173. Kristian Grönqvist 27 januari 2016 17:34

  "Nu är ju detta helt anekdotiskt, men faktum kvarstår att svärmorsproblemet är känt över hela världen"

  Förvisso. Men då måste man ju också erkänna att pojkarna har problem med sina svärmödrar därför att mammorna tar parti för sina döttrar…dotterns man är INTE som min salig Alfred 😉

 174. Lokatt skriver:

  Nej nej nej, inte generna!Inte arvsanlagen!
  Iså fall i ytterst liten utsträckning anser jag. Att jag gör det brukar driva folk till vansinne, jag har inte så många vänner..
  Skyller man på gener och avsanlag (arv) blir alla lyckliga och glada; föräldrar behöver inte känna skuld och läkemedelsföretagen blir rika som troll.
  Skyller man på omständigheter, händelser, brist, (miljö) blir föräldrar rasande och läkemedelsföretagen tjänar ingenting. Katastrof!
  Alltså blir det "arv" som gäller som sanningen.
  Jag har faktiskt grubblat och tänkt, läst och studerat, följt levande personers resa, vänner, patienter, släktingar, diskuterat och funderat över detta i många år.
  Jag och ett par-tre personer till håller på miljö-linjen.

 175. Lokatt skriver:

  Kristian,
  Jag blir orolig för dig! -Byta kvinnor som man byter strumpor..
  Jag och min inre Freud har synpunkter på sånt här !;-)

  Jag lägger mig nästan inte i någonting som rör mina svärdöttrar och deras förhållande till mina söner. Faktiskt.
  Sen att mina barn alltid kommer att ligga mig närmare om hjärtat än andras ungar även om dessa skulle vara lysande stjärnor är väl bara oerhört naturligt.

 176. Zelma skriver:

  Det kan väl bero både på arv och miljö?

  Förresten vill jag framhålla TV-programmet Vegorätt. Inte för maten, havregrädde och olika fröer låter förstås nyttigt men det är programledarna Karoline och Elenore jag syftar på och hur de liksom svävar omkring på blommande ängar och i skogen som féer och lagar mat på öppen eld och grill i naturen. Såg att programmet fått mycket kritik, suget efter köttstycken och rediga såser blev väl för stort. Heja tjejerna!

 177. Lokatt skriver:

  Har inte sett. Men blivit nyfiken på Qworn t ex, står snart inte ut med mer djurplågeri.

 178. Zelma skriver:

  jag bjöd ett gäng på kåldolmar för en tid sedan. Istället för köttfärs mixade jag röda bönor och kikärter, blandade i lök, chiafrön och hasselnötsolja. Alla tyckte att de var goda och inget djur behövde sätta livet till.

 179. Lokatt skriver:

  Zelma
  Jag gillar normalt inte prutthumor, men, en rejäl portion av en blandning av bönor, ärter och lök, inte undra på att t ex de två programledarna liksom "svävar" hem från såna kalas… Urschäckta så hemskt mycket, jag måste vara ur form.

 180. Zelma skriver:

  Jag lovar, magen vänjer sig efter ett tag och bråkar inte! Dessutom är det faktiskt så att man kanske inte svävar direkt, men man känner sig oerhört mycket lättare.

 181. Lokatt skriver:

  Zelma
  Att det skulle kunna handla om både arv och miljö, jo antagligen. Li-ite arv bara, då. Och det finns tvillingstudier som pekar mot att jag har fel. Men samtidigt går det ju inte att lita på förskningsrapporter!
  Jag följde "Experimenten" med hjärtat i halsgropen, alla tre avsnitten.
  Den modige lille bleka och magra reportern bör få jättestort pris för reportaget tycker jag, den synnerligen arroganta italienske kirurgen såg ut att vilja krossa honom mellan tummen och pekfingret. David vann (väl?) mot Goliat genom en dåres envishet, han sög sig fast som en igel och släppte bara aldrig taget.
  Men arma, arma vackra ryska dansösen som ruttnade bort mot döden, stinkande av upphostade plasttrådar och variga köttstycken.. Så hemskt sorgligt.

 182. Lokatt skriver:

  Jag glömde kål i uppräkningen! Men ok, jag får väl tro dig då.

 183. Lokatt skriver:

  Zelma (12 januari)
  Jag sitter och bläddrar tillbaka i den evighetslånga diskussionen om gudars eventuella existens.
  Du nämner (Martin ) Kocks "När vår herre gör en blomma". Jag har alltid tyckt att den andas gubbsjuka.

  Farbror Koch var född på 1800-talet, då visste de flesta inte bättre än att en herre gör blommor och flickor..

 184. Zelma skriver:

  Hi hi, är vi tillbaka här nu? Jovisst, visan är gammal men för inte så längesedan skrev och sjöng Eva Dahlgren Tro, (Tro, jag vill känna tro) och Vem tänder stjärnorna? Så det finns moderna exempel också.

 185. Lokatt skriver:

  "Jag vill känna tro"… otroligt enfaldigt. Men jag tror Eva menar "jag vill tro på dig min fru, att du inte är otrogen mot mig.." Hon har ju kommit ut med att hon är ateist, berättatde ingående om det på ett Humanistmöte. Men sen är det så att om man vill livnära sig på skivförsäljning måste man vara smart. Då är en titel som "Vem tänder stjärnorna" poetisk och vacker och därmed matnyttig. Och vem har inte sett stjäror och planeter vid mötet med en viss person när hjärtat stod i brand?
  – Men vad har detta med sliskig gubbsjuka att göra?

 186. Zelma skriver:

  Lokatt
  Jag hade fel om Tro, det är Marie Fredriksson som sjunger den. Men Eva Dahlgren sjunger texter som t ex Mammon och Jag är Gud. De är texter som anknyter till andlighet och att det materiella inte är allt.

  Gubbsjuka? Hur vet man det?

 187. Lokatt skriver:

  Zelma
  Gubbsjuka… det vet man inte säkert, det är bara något man liksom känner i hjärtat thihi, likt hur man liksom ju vet att gud finns…;-)
  Nej men allvarligt, jag finner texten lite obehaglig men det kan "vara jag" bara. Jag är känslig för sånt, har någon sorts inbyggd detektor som slår larm.
  Kanske skulle flera ha en sån, så skulle skolläkare inte kunna hålla på att smygfilma sina pojkpatienter och samla på tusentals barnporrfilmer i åratal utan att bli upptäckt som den här nyligen anhållne pedofildoktorn, eller polischefen (vilken i ordningen) som nyss åkte fast genom att personer från utlandet (!) tipsat polisen. – Som eventuellt känt till hans perversa preferenser under många år men inget gjort…
  Jag tror att dessa herrar med höga "tillförlitlighetspositioner" i samhället som nu åkt dit endast är toppen på ett isberg.

 188. Lokatt skriver:

  Zelma
  Försök inte låtsas att du tror att ateister lever som om "det materiella är allt".
  En ateist kan känna intensiv kärlek, till barn, djur, föräldrar, partner t ex, kan känna intensiv lycka inför naturen, och …äsch jag orkar inte rabbla upp mer för jag misstänker att det ändå inte går in.

  För den som skrattar medlidsamt åt tanken på att tillbe andeväsen och "prata med dem" måste det inte alls föra med sig att hon därmed bara förstår sig på att köra till stormarknaden och handla ännu fler prylar som hon inte behöver. Vilket troende väldigt gärna försöker få det till, i någon sorts desperat försvar för sina grumliga fantasier.

 189. Zelma skriver:

  Lokatt
  Självklart kan ateister känna allt det där. Däremot tror jag inte att de uttrycker sig som Dahlgren gör i bl.a de två texter jag nämnde, 'Mammon' och 'Jag är Gud'

 190. Lokatt skriver:

  Zelma
  Jag kan inte riktigt tolka titlarna och har inte hört låtarna vad jag vet.
  "Jag är Gud" stod i tryck på en patients tröja på den psykiatriavdelng där jag arbetade. En inställning som inte var alldeles ovanlig där. – Fast en aning vanligare var att man erkände att man mördat Olof Palme.
  Som sagt, Eva Dahlgren har offentligt förklarat att hon inte tror på gud. Men hon kan såklart ha ändrat sig.

 191. Lokatt skriver:

  Zelma
  Såg det nya "Debatt" med någon ny swenglishtitel, delar av. Man pratade om den nya vegetariska matlagningsserien, de visade flera klipp.
  Jag undrar lite: Är det här ett lesbiskt program, i en sorts kombination ? Inget direkt ont om det ifs väl, men jag kunde inte låta bli att undra över de vackra unga flickornas "sitta tätt", kramanden, sätta blommor och grönsaker i varandras hår, kärleksfulla leenden, euforisk tvåsam hopp-i-galopp i motljus på gröna ängar, kind mot kind… Blir man sån av grönsaker, kanske..?

  Men jag ska absolut följa en del recept, ska börja med burgarna. Skulle mycket gärna vilja bli befriad från min medverkan till vidrig tortyr av våra pinade och plågade kusiner.

 192. Grönsaker är ju både gott och nyttigt och att tillrätta dem som fusk-kött för att ge en illusion av att äta en god fläskkotlett är väl OK. Men hur många grisar "räddar" de? Av de 800 miljonerna (år 2013) djuren?

  Men den viktigaste frågan är ändå: Hur många grisar vill bli räddade d.v.s. aldrig födda? Har någon frågat grisen?

  En gris har födgeni, det är bara att uppsöka en grisfarm så inser man det. Inga självmordstankar där inte.

  Därmed inte sagt att inte förhållandena i djurhållningen ska humaniseras så långt det är möjligt. Gäller bara att välja rätt humanism. Den som just nu praktiseras i Syrien tror jag grisarna vill vara utan. Bättre bedövad med el.stöt än att få halsen avskuren i TV.

 193. Lokatt29 januari 2016 00:20

  Håller med. Programmet lämnade en äckelkänsla efter sig. Dessutom gillar jag äkta Wallenbergare.

 194. Lokatt skriver:

  Jag har en gång ätit griskött från "fritt" utegående och bökande skånska grisar, den var fläckiga, och såg glada och nöjda ut tyckte jag, de som gick därute. Och det godaste jag nånsin ätit tror jag! Avlivning strikt efter regelboken tycker jag inte är fel, vi är rovdjur. Men oerhört viktigt att reglerna efterlevs, att inget djur får se på när ett annat dödas till exempel.
  Men jag har sett film och bilder som visat förfärlig djurhållning, från Danmark, Belgien.. Suggor som ligger fasthållna, tryckta mot marken av en jättelik klämma av järn…Jag skäms.
  Beträffande halalslakt tror jag att det för muslimer är oerhört mycket viktigare att man lyder Allah än att man följer svensk lag, om bedövning till exempel, samt rabblande av helig vers medan djuret gurglande långsamt kvävs.
  Och livsmedelsverket eller vilka tanter det nu är som ska inspektera (jag vet från tidigare att man aviserar sitt besök!) är som små dumma barn och tror på det de hör.
  Aldrig en halalköttbit över mina läppar.

 195. Zelma skriver:

  Lokatt
  Programmet riktar sig till kvinnor i åldern 18-35 år, fick vi veta i Opinion igår. Det är alltså yngre kvinnor och som i allmänhet inte så skräckslagna för att bli betraktade som lesbiska som den äldre generationen kvinnor, ifall de råkar röra vid varandra. Karoline och Elenore beter sig ungefär som man gjorde som flicka med sin bästis. Oskuldsfullt. Det är också vad som retat upp en del tittare. Man är van vid närbilder på köttstycken som skärs i, möjligtvis också den obligatoriska visningen av en lök som hackas! Fettdrypande såser som vispas mm. Men i Vegorätt får vi lära oss laga mat med helt andra varor och på andra sätt. Att tjejerna befinner sig på ängar och i skogen gör bara programmet än mer aptitligt. Ärligt talat, vem behöver ännu ett studioprogram med en prestigefylld manlig kock som vräker ett halvt kilo smör i stekpannan medan köttstycket ligger i marinad? (Erinrar mig de fasansfulla programmen med Per Morberg då han bokstavligen härjar i köket med svett i pannan medan hans fru ängsligt tassar runt i bakgrunden. Svetten torkar han bort med kökshandduken). Den typen av program är dammigt förlegade, helt ute. Jag gläds åt att SVT presenterar en ny typ av matlagningsprogram.

 196. Zelma skriver:

  Lokatt
  Vegorätt riktar sig till kvinnor i åldern 18-35 år, fick vi veta i 'Opinion' igår. Det är alltså en åldersgrupp av kvinnor som inte är skräckslagna för att bli betraktade som lesbiska ifall de råkar röra vid varandra, i motsats till den äldre generationen kvinnor. Tjejerna beter sig ungefär som man gjorde som flicka med sin bästis, oskuldsfullt. Vilket naturligtvis är intentionen med programmet, att vara rädd om djur och miljö och att ta bättre vara på det som naturen ger. Problemet är just åldersgruppen, som kanske inte sitter och tittar på teve precis. Men det är en frisk fläkt med ett matlagningsprogram som inte visar en prestigefylld manlig kock i ett studiokök, där han vräker ett halvt kilo smör i stekpannan och skär i ett köttstycke, möjligen visas också den obligatoriska närbilden av en lök som hackas. (Erinrar mig med fasa programmen med Per Morberg då han härjar i köket med svett i pannan som han torkar bort med kökshandduken, medan hans fru ängsligt tassar omkring i bakgrunden). Dessa matlagningsprogram är dammigt förlegade och helt ute. Helt rätt av SVT att göra ett modernt program som Vegorätt. Bara att hoppas på att tittarna kommer över sin motvilja mot det nya sättet att laga mat.

 197. Zelma skriver:

  Ursäkta att det blev 'dubbla' kommentarer! Är inte riktigt god vän med funktionen längre. Det var lättare tidigare, inbillar jag mig.

 198. Lokatt skriver:

  "Radera"-knappen bara!

 199. Lokatt skriver:

  Jag kan inte hjälpa det, att jag känner ett svagt obehag när jag inte riktigt förstår vad det är jag ser.
  Kanske beror det på att jag (i min vilda ungdom) sett lätt-porrfilmer där flickor "kelar" och gullar med varandra. Farbröder tycks älska att se kelande flickor, och vissa män hoppas och tror att flickor håller på så där hela tiden. Jag har aldrig kelat med en flicka, skulle aldrig komma på den knäppa idén.
  Det har blivit modernt att "vara lesbisk", särskilt i åldern 18-35 tror jag. Och ok, den som vill får vara det för mig såklart. Men jag vill liksom veta.
  Fast jag tycker faktiskt att det känns obehagligt med flickor som nojsar och smeker varandra.
  Om de inte är lesbiska vill jag att de slutar upp med kelandet. Är de lesbiska tycker jag att de kan vänslas hemmavid…

 200. Zelma skriver:

  Lokatt
  Äsch, nu överdriver du väldigt mycket vad gäller Karoline och Elenore i Vegorätt. Något lesbiskt nojsande är det verkligen inte frågan om. De smyckar varandras hår med växter, dansar med varandra mm. Precis så höll vi tjejbästisar på i skolan, vi gjorde olika frisyrer på varandra och sminkade varandra. Vi kramades när vi var ledsna eller glada, vi fnittrade eller grät tillsammans när vi pratade om killar vi gillade: vi var dödsbästisar och inte lesbiska. När vi blev vuxna skaffade vi oss killar och om någon av alla tjejer sedan var lesbisk så är väl det inte det konstigaste som hänt i världen?
  Förhållningssättet i Vegorätt är det lekfullt oskyldiga som är den röda tråden i programmet. Det allvarliga är att det är nödvändigt att ändra vår mathållning. Det kan man visa med pekpinnar eller på ett trevligt sätt.

 201. Lokatt skriver:

  Lustigt, jag ville se första delen av "Opinion" som jag missat (spelat in) och där inleder programledaren med att beskriva flickornas vegoprogram såhär:"Lite som porrfilm, men med kläderna på"!
  Fler än jag tycks ha känt speciella vibrationer. 😉

 202. Lokatt skriver:

  Zelma
  Det var inte sant det där att jag aldrig har kelat med en flicka… För det har jag, för länge sen kramade jag och pussade en som hade underbara fläskkorvs-armar och liten dubbelhaka, ett kiknande skratt samt under en period endast två tänder i underkäken 😉

 203. Lokatt skriver:

  Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 204. Zelma skriver:

  Lokatt
  Olle (Ljungberg?), som ledde 'Opinion' i torsdags är nog miljöskadad av porrbranschen. Han var ju länge med i porrprogrammet 'Fråga Olle' som adjungerat en annan porr-Olle som svarade på avancerade sexfrågor i en annan kanal. Tragiskt med karlar som har 'porrglasögonen' på jämt. Som du säkert hörde så svarade ansvarig för Vegorätt att Olle hade fel. Om de två Ollarna varit programledare för Vegorätt så hade det säkert bara handlat om korvar.

 205. Zelma skriver:

  PS. Olle Ljunggren kanske han heter förresten?

 206. Lokatt skriver:

  Björn
  Jag inspirerades att glutta i humbloggen , det sker alltmer sällan.
  Små rudiment tycks finnas kvar av opposition mot de styrande där.
  Angående en diskussion angående Tino Sanandajis trovärdighet.

  "Lennart W sa…
  Tyvärr är det så att den (Nils) som mest sannolikt hade dragit fram Sanandaji i sin argumentation här har portats från bloggen. Och därmed blir det ju inte mycket till av sån sparring här, och därmed inte heller så många tips om hur den argumentationen kan bemötas. "

 207. Anders Hesselbom skriver:

  Skit i Lennart. Han har slutat försöka. Hans senaste fyndighet är att han slutat kalla mig för saker, utan istället länka… "Nättroll"… Man kan inte förlora så mycket mer än så, och jag tycker synd om det patetiska lilla livet. Någon gång ska jag offentliggöra hans argument för guds existens.

 208. Lokatt skriver:

  Zelma
  Olle Palmlöf

 209. Lokatt skriver:

  Anders
  Aha, har han varit dum mot dig? Jag har som sagt inte alls hängt med på humsidan, tycker den är as-tråkig..
  Är Lennart katolik? i så fall finns inget hopp.

 210. Anders Hesselbom skriver:

  Katolik. Mammon och småpojkarnas sekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips